Τρείς δράσεις 1,2 εκατ. Ε ενέκρινε το Π.Σ.

Τρεις προτάσεις που αφορούν ισάριθμες δράσεις στους τομείς της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, της ποιότητας των υδάτων και της οδικής ασφάλειας ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, για υποβολή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Ειδικότερα πρόκειται για:

1“Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ”. Την εισήγηση έκανε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, εξηγώντας ότι η πρόταση της ΠΙΝ αφορά οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης (πχ. ενημερωτικό υλικό για την ανακύκλωση των διαφορετικών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, ειδικό πακέτο περιβαλλοντικής αγωγής για τα σχολεία κ.α.) βάσει του ΠΕΣΔΑ καθώς και εξειδικευμένες δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για κάθε διαχειριστική ενότητα (ΔΕ) βάσει και των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων (δηλ. ΔΕ Κέρκυρας που περιλαμβάνει τους Δήμους Κέρκυρας και Παξών), ΔΕ Λευκάδας (περιλαμβάνει Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου), ΔΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης (για τους αντίστοιχους Δήμους) και ΔΕ Ζακύνθου (για το Δήμο Ζακύνθου).

Το ύψος της πρότασης που θα υποβληθεί στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 είναι ύψους 260.000ευρώ.

Η εισήγηση του Περιφερειάρχη εγκρίθηκε ομόφωνα.

2 “Δράσεις παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων από τη λειτουργία περιβαλλοντικών υποδομών στην ΠΙΝ (εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ κ.α.) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020” στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητάς τους σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής”.

Την εισήγηση έκανε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος ενημερώνοντας ότι στο πλαίσιο των δράσεων θα εκτελεστούν τα εξής υποέργα:

n Ενίσχυση των υπηρεσιακών δομών για τη διενέργεια ελέγχων

n Παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και της εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην ΠΙΝ.

n Διερευνητική παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων στις ευρύτερες περιοχές των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ της ΠΙΝ.

Το ύψος της πρότασης είναι 397.000 ευρώ και η εισήγηση ψηφίστηκε ομόφωνα.

3 “Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας για τις χερσαίες μεταφορές της ΠΙΝ” μέσω προγραμματικής σύμβασης με την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Η πρόταση κατατίθεται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3: “Ενίσχυση υποδομών μεταφορών”.

Η πρόταση θα αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στα νησιά της ΠΙΝ με την τοποθέτηση:

n Ηλεκτρικές πινακίδες LED P-32

n Πινακίδες ένδειξης ταχύτητας RADAR

n Μετρητές κυκλοφορίας

n Σηματοδότες (απλοί και κινητή μονάδα ασύρματης σηματοδότησης)

n Συστήματα διάβασης πεζών

n Θερμοπλαστικές μεμβράνες διαγράμμισης

n Φωτεινή πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων.

Το ύψος της πρότασης είναι ύψους 575.308,29ευρώ. Η εισήγηση του Περιφερειάρχη για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ και της ΠΙΝ και η υποβολή πρότασης για “δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας για τις χερσαίες μεταφορές της ΠΙΝ” ψηφίστηκε ομόφωνα.