Τρεις νέες προσκλήσεις για έργα και δράσεις στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 10.483.000 Ευρώ

Στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την Κλιματική αλλαγή εστιάζουν οι τρεις νέες προσκλήσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος και εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Ειδικότερα πρόκειται για:

1 Την πρόσκληση με τίτλο «Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί)» που προβλέπει παρεμβάσεις που εστιάζουν:

 • Στην εκτίμηση, παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου
 • Στην προετοιμασία για τη διαχείριση των συνεπειών (ειδικά Σχέδια Δράσης και έκτακτης ανάγκης, ψηφιακές προσομοιώσεις και καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας, ειδικός εξοπλισμός υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων, προηγμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων, προληπτικοί έλεγχοι κλπ).
 • Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση (κοινού, επισκεπτών, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών φορέων και δομών κ.α.)
 • Στη συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού για επεμβάσεις πρόληψης και διασωστικό έργο.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμους ΠΙΝ), στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σε άλλους φορείς κατά αρμοδιότητα (Πανεπιστήμια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μ.κ.χ.)

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 1.868.000ευρώ.

2 Την πρόσκληση με τίτλο «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους», που αφορά:

 • Στην εκτίμηση, παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου
 • Στην πρόληψη και προστασία με δράσεις τοπικής κλίμακας
 • Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση (κοινού, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών δομών)
 • Στη συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού για επεμβάσεις πρόληψης και διασωστικό έργο.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμους ΠΙΝ), στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σε αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μ.κ.χ.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 5.235.000ευρώ.

3 Την πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους», που εστιάζει στη βιοποικιλότητα και προβλέπει δράσεις για:

 • Εντοπισμό, καταγραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση βιοτόπων, γεωτόπων κλπ οικοτόπων
 • Καταγραφή, χαρακτηρισμό, αξιολόγηση και διατήρηση φυσικών, δασικών και ζωικών γενετικών πόρων της ΠΙΝ
 • Εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης και προστασίας επιμέρους οικοσυστημάτων και επιλεγμένα είδη
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας
 • Δράσεις δικτύωσης οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού κάλλους στην κατεύθυνση της δημιουργίας οικοτουριστικών διαδρομών κλπ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τους Δήμους της ΠΙΝ, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μκχ με σχετική αρμοδιότητα, σε αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης και Προστασίας Οικοσυστημάτων ΠΙΝ.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 3.380.000ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προτάσεων και στις 3 παραπάνω προσκλήσεις λήγει στις 28/4/2017.