Τ.Ε. Κεφαλονιάς ΚΚΕ. Απάντηση σε ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ.κ. Νίκο Καραθανασόπουλο και Νίκο Μωραΐτη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β ́ 1108/21.07.2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007». Συγκεκριμένα, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ η διαδικασία διαχείρισης και αξιολόγησης του κινδύνου πλημμυρών υλοποιείται σε τρία στάδια:

3ο Στάδιο Την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ολοκλήρωσε την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες – καταγραφές πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες) και προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις καθώς και τα αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR, http://maps.ypeka.gr, και στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Observation Network) http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods.

Για τον προσδιορισμό αυτών των περιοχών λήφθηκαν υπόψη οι καταγραφές από τις ιστορικές πλημμύρες από αρχεία που συγκεντρώθηκαν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαχείριση πλημμυρικών συμβάντων όπως η ΓΓΠΠ/ΥΠΕΣ, Πυροσβεστική/ΥΠΕΣ, ΕΛΓΑ/ΥΠΑΑΤ, ΔΑΕΦΚΚΕ (πρώην ΥΑΣ), ΥΠΟΜΕ (πρώην ΥΠΟΜΕΔΙ), μελέτες Φορέων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Για να οριστούν οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες (στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και

Αθήνα 16-1-2018 Αρ. Πρωτ. 3597

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτές κ.κ.

 • –  Νίκο Καραθανασόπουλο
 • –  Νίκο Μωραΐτη

1ο Στάδιο Την προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας (Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας) για τις λεκάνες απορροής ποταμών και τον προσδιορισμό των περιοχών με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας (Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας).

2ο Στάδιο Την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, που προέκυψαν από την Προκαταρκτική Αξιολόγηση, στους οποίους αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, οικονομική δραστηριότητα, εγκαταστάσεις, κ.λπ.).

την οικονομική δραστηριότητα) των μελλοντικών πλημμυρών θεωρήθηκε ότι είναι οι περιοχές από την ένωση των περιοχών που προέκυψαν από τον εντοπισμό των σημαντικών ιστορικών πλημμυρών, τις περιοχές όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα (θέσεις προσχωματικών αποθέσεων ή και βρίσκονται σε έδαφος με κλίση μικρότερη από 2%) και τις περιοχές όπου είναι πιθανό να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες όπως

 • Πόλεις και οικισμούς
 • Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες
 • Γεωργικές εκτάσεις με σημαντική οικονομική αξία
 • Παραγωγικές μονάδες που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση
 • Προστατευόμενες περιοχές
 • Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Υποδομές (οδικό, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, μεγάλα φράγματα)
  Επίσης, η ΕΓΥ εκπονεί για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας μελέτες κατάρτισης Χαρτών

  Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού που αντιστοιχούν στο 2ο και 3ο Στάδιο της Οδηγίας αντίστοιχα. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών Διαμερισμάτων, για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, που αφορά στο 2ο Στάδιο της Οδηγίας και έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα κείμενα και χάρτες στο σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.floods.ypeka.gr και στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Observation Network) http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/(Reportnet).

  Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που θα προκύψουν από τις ανωτέρω μελέτες θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το πρόβλημα της διαχείρισης του κίνδυνου πλημμύρας με έμφαση:

 • στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον (οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, παράκτιες ζώνες κ.λπ.), τη πολιτιστική κληρονομιά, και την οικονομική δραστηριότητα.
 • σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας.
 • στα αναγκαία κατασκευαστικά και μη μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, μεταξύ των οποίων και μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων οικολογικών περιοχών και παράκτιων περιοχών.
  Στόχος κάθε Σχεδίου είναι η κατάρτιση ενός Προγράμματος Μέτρων που θα καλύπτουν όλες τις

  πτυχές της διαχείρισης. Τα προτεινόμενα μέτρα διακρίνονται με βάση τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και των καθοδηγητικών κειμένων σε τέσσερις βασικές ομάδες: Πρόληψη, Ετοιμότητα, Προστασία και Αποκατάσταση. Στο πλαίσιο των ανωτέρω μέτρων δύναται να περιλαμβάνονται δράσεις για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, τη βελτίωση της ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής καθώς και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας.

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, τα Προκαταρκτικά Σχέδια βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ για τις πλημμύρες floods.ypeka.gr και έχει διεξαχθεί Ημερίδα στις 18/10/2017 στην Κέρκυρα, ειδικά για τα Ιόνια νησιά, με σκοπό τη συγκέντρωση απόψεων και παρατηρήσεων από κάθε εμπλεκόμενο φορέα και το κοινό. Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι απόψεις που θα προκύψουν από τη διαβούλευση θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση του Σχεδίου και την εξειδίκευση του Προγράμματος Μέτρων που αυτό περιλαμβάνει. Η κατάρτιση του Σχεδίου και του Προγράμματος Μέτρων αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.

  Η Κεφαλονιά ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ 02) και από την Προκαταρκτική Αξιολόγηση και σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν δεν προσδιορίστηκε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο νησί και επίσης από την αξιολόγηση των καταγεγραμμένων ιστορικών πλημμυρικών γεγονότων δεν προσδιορίστηκαν σημαντικές ιστορικές πλημμύρες. Σημειώνεται ότι η Προκαταρκτική Αξιολόγηση ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2012 με στοιχεία της προηγούμενης περιόδου. Οι καταγραφές πρόσφατων πλημμυρικών συμβάντων θα αξιολογηθούν κατά τη φάση

επανεξέτασης και αξιολόγησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ που θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου από τη Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας, όπου κρίνεται απαραίτητο, η οικεία Δασική Υπηρεσία, ασκώντας της αρμοδιότητες της, συντάσσει μελέτες αντιδιαβρωτικής προστασίας μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι κατά τα τελευταία έτη, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων, δεν έχουν ζητηθεί και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί πιστώσεις από το ΥΠΕΝ στη Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας για την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών ή αντιπλημμυρικών έργων ορεινής υδρονομίας στην περιοχή ευθύνης της

Τέλος, επειδή κατά τη διαδικασία διαβούλευσης των ΣΔΚΠ γνωστοποιήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων πλημμυρικά συμβάντα εκτός των ΖΔΥΚΠ για τα οποία απαιτείται ο προγραμματισμός και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων αξιοποιώντας κυρίως τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2014- 2020. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κεφαλονιά και η Ιθάκη.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προγραμματίζει την ανάπτυξη μιας διαδικασίας μέσω της λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας της υπ.αριθμ. 160817/20.12.2016 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και Υπουργού ΠΕΝ.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ενσωματωθεί κατά την οριστικοποίηση των ΣΔΚΠ μετά την ολοκλήρωση και της διαβούλευσης των αντίστοιχων ΣΜΠΕ. Τέλος, στόχος του ΥΠΕΝ είναι η κύρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής της χώρας να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2018.

Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ