Υλοποίηση προγράμματος Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλληνίας ενημερώνει ότι στα πλαίσια του προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων 2022-2023 οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ http://www. minagric.gr/ index. php/el/eservisesmenu-2/programma-ampel ones 130522 – να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης από τη 18η Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου εκάστου έτους. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την αρ.1059/128533/17 Μαΐου 2022 Υ.Α. (ΦΕΚ. Β 2418/2022) και καλύπτει:

α) Εκρίζωση αμπελώνα-προετοιμασίαεδάφους

β) Αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδιαή άλλη ποικιλία. (Ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου ορίζεται το 0,5 στρ.)

ή Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους αδειώναναφύτευσης

γ) Επανεμβολιασμός

δ) Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση)

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση–Yπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1 και 2).
  2. Εκτύπωση της καρτέλας αμπελοκαλλιέργειας από το Αμπελουργικό Μητρώο, ενημερωμένη από τον παραγωγό πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμαστα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών. Το αμπελοτεμάχιο πρέπει να είναι ενημερωμένο με ευθύνη του παραγωγού περιγράφοντας την χαρτογραφική και καλλιεργητική του κατάσταση.
  3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
  4. Πλήρες αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (Α.Ε.Ε.) με την περιγραφική πληροφορία και την χαρτογραφική αποτύπωση κάθε αμπελοτεμαχίου.
  5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου − παραγωγού.
  7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου (ΙΒΑΝ).
  8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής ή μισθωτήριο σε ισχύ κατά την αίτηση και με την υποχρέωση προσκόμισης ενοικιαστηρίου 10ετίας με συμβολαιογραφική πράξη μετά την ένταξη στο πρόγραμμα.