Υποτροφίες από το Σωματείο «Λυσσίπη»

Το Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σωματείο «Λυσίππη» ανακοινώνει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών άπαξ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε Κεφαλονίτες/ ισσες, που βρίσκονται στο στάδιο μεταπτυχιακών σπουδών (Master ή Διδακτορικού). Για κάθε υποτροφία χορηγείται το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή από απόσταση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

1) Να κατάγονται από την Κεφαλονιά και να είναι οι ίδιοι ή τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου Κεφαλονιάς.

2) Να έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο της Κεφαλονιάς και στη συνέχεια από ελληνικό ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

3) Να μην είναι δικαιούχοι ή κάτοχοι άλλης υποτροφίας για τον τίτλο των μεταπτυχιακών σπουδών, για τον οποίο υποβάλλουν την αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού και Πολιτιστικού Σωματείου «Λυσίππη» αίτηση με πλήρη τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

2) Πιστοποιητικό του Δήμου Κεφαλονιάς, με το οποίο θα βεβαιώνεται η από Κεφαλονιά καταγωγή των ίδιων ή ενός τουλάχιστον από τους γονείς τους.

3) Φωτοτυπία (νόμιμα επικυρωμένη) Απολυτηρίου του Λυκείου, από όπου θα προκύπτει η αποφοίτησή του από Λύκειο της Κεφαλονιάς.

4) Φωτοτυπία (νόμιμα επικυρωμένη) του πτυχίου τους από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός μέσος όρος βαθμολογίας.

5) Βεβαίωση εγγραφής τους στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο θα πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται το αντικείμενο, το επίπεδο και ο συνολικός χρόνος σπουδών.

6) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

7) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι/ες θα δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές από άλλη πηγή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η χρονική περίοδος υποβολής της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται από 30 Μαρτίου 2018 έως 30 Απριλίου 2018 και ώρα 2 μ.μ.

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τους ίδιους/ίδιες υποψήφιους/υποψήφιες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην Πρόεδρο του Σωματείου Ειρήνη Στεφάτου και στη διεύθυνση Λιθόστρωτο 40, 28100 Αργοστόλι ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση stefatouirini@gmail.com

ΕΠΙΛΟΓΗ

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:

1) Ο βαθμός του πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Προτάσσεται ο/η υποψήφιος/α με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

2) Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού και Πολιτιστικού Σωματείου «Λυσίππη» το αργότερο μέσα στο επόμενο πενθήμερο από τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής θα γίνει μέσω του τοπικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΤΟΥ