Ψήφισμα του Π.Σ. για το περιβαλλοντικό ν.σ.

Στην λήψη κατα πλειοψηφία απόφασης για τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο “Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας” που αφορούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ιδιαίτερα για το άρθρο 93 σχετικά με την δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης απορριμμάτων προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά την έκτακτη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 05 Μαϊου 2020 μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr.

“Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με ψηφισμά της ανέδειξε το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες αντιμετωπίζοντας με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα την πρόκληση της επόμενης ημέρας και δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τους Δήμους για μία αποτελεσματική διαχείριση στο πλαίσιο των κοινών στόχων αλλά και των ιδιαίτερων προβλημάτων του κάθε νησιού για μια βιώσιμη ανάπτυξη”, δηλώνει η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Το τελικό κείμενο του Ψηφίσματος περιλαμβάνει:

1.Το Περιφερειακό Συμβούλιο αναφορικά με το άρθρο 93 του νομοσχεδίου που σήμερα ψηφίστηκε, τονίζει ότι στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων με δεδομένη την τραγική καθυστέρηση στα Ιόνια Νησιά, με διαφορετικά βέβαια επίπεδα και θέματα προβλημάτων από νησί σε νησί, εν’ όψει των απαιτητικών στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής και των δεσμεύσεων που θα επιφέρει το νέο ΕΣΔΑ και κατ’ επέκταση ο νέος ΠΕΣΔΑ.

2. Η πρόβλεψη για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα με μορφή Α.Ε Ο.Τ.Α μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με μετοχικό κεφάλαιο (40% η Περιφέρεια και 60% οι Δήμοι) αποβλέπει στην ενδυνάμωση της συνοχής των δομών και των χρηματοοικονομικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των αναγκών της σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα υψηλού επιπέδου απαιτήσεων και δεσμεύσεων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών.

3. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πιστεύει στην σημασία που έχει η ουσιαστική συνεργασία των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, την δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής και την σύγχρονη και ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των νησιών μας και πιστεύει ότι το προτεινόμενο σχήμα συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 93, μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και προς εμπέδωση και μεγέθυνση της συνοχής μας ως νησιωτική Περιφέρεια.

4. Επισημαίνει ότι δεν δόθηκε ο επαρκής χρόνος στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης για την απαραίτητη διαβούλευση αλλά και ενημέρωση της κοινωνίας και των παραγωγικών φορέων για τους στόχους και τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 93.

5. Παρακολουθεί και λαμβάνει υπ’ όψιν τις ενστάσεις, αιτήσεις, αντιδράσεις, αλλά και προτάσεις των Δημοτικών Αρχών και Δημοτικών Συμβουλίων και επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν υπ’ όψιν στις μελλοντικές αποφάσεις που θα εκδοθούν προς τον σκοπό υλοποίησης των διατάξεων του Νόμου, όπως σήμερα ψηφίστηκαν.

6. Τονίζει την ανάγκη να τηρηθούν οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων που έχουν ξεκινήσει ή δρομολογηθεί για την μεταφορά απορριμμάτων, την δημοπράτηση μονάδων διαχείρισης κλπ.

7. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την κυβερνητική δέσμευση αύξησης του αριθμού των μελών του Δ.Σ του προτεινόμενου φορέα από 5 σε 7 για να εκπροσωπηθούν οι Δήμοι από τις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες.

8. Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την πρόβλεψη της διατήρησης των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων και μεταφοράς τους από τους τοπικούς ΦΟΔΣΑ στο κεντρικό ΦΟΔΣΑ του νέου σχήματος.

9. Ζητεί από την Κυβέρνηση να ενισχύσει με τεχνογνωσία και τα κατάλληλα μέσα, την δημιουργία του νέου φορέα, αξιοποιώντας την εμπειρία των επιτυχημένων σχημάτων που λειτουργούν σε διαβαθμικό επίπεδο όπως στην Αττική, ή σε Περιφερειακό διαδημοτικό επίπεδο σε άλλες Περιφέρειες της χώρας μας.

10. Επισημαίνει επίσης την ανάγκη για ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση, αναφορικά με καλές πρακτικές άλλων Περιφερειών και χωρών, λόγω της επιτακτικής ανάγκης υιοθέτησης σύγχρονων μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και ενεργειακής αξιοποίησης στη διαχείριση των απορριμμάτων για όλα τα νησιά μας.

11. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες αντιμετωπίζει με αισιοδοξία την πρόκληση της επόμενης ημέρας και δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τους Δήμους της Περιφέρειας, μικρούς και μεγάλους, για μία αποτελεσματική διαχείριση στο πλαίσιο των κοινών στόχων και των επιμέρους προβλημάτων του κάθε νησιού και της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της.