Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τις ΕΠΕ

Στ. Σπαθής

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι ψηφίστηκε χθες από τη Bουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις». Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

H επωνυμία πια δεν είναι υποχρεωτικό να σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά μπορεί να σχηματιστεί και από άλλες ενδείξεις.

Η επωνυμία της ΕΠΕ μπορεί να σχηματιστεί ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν επιτρεπτό μόνο για τον διακριτικό τίτλο μιας εταιρείας και όχι για την επωνυμία της.

Η σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία πλέον μπορεί να γίνει και με τη χρήση προτύπου καταστατικού και όχι αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο που προβλέπεται στον ν. 4441/2016, εάν και εφ’ όσον, φυσικά, αυτό επιλεγεί από τους ιδρυτές-εταίρους. Οταν, μάλιστα, προτιμάται η χρήση του προτύπου καταστατικού, η εταιρική σύμβαση μπορεί να καταρτίζεται και με ιδιωτικό έγγραφο.

Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση και δημοσίευση της συστατικής της πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Εισάγεται με τον νέο νόμο στο άρθρο 3, ως προς τη δυνατότητα σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ με τηλεδιάσκεψη.

Επίσης στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιέχονται διατάξεις όπως:

Δίνεται παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2019 στους πωλητές των λαϊκών αγορών και στους πωλητές πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου να ανανεώσουν τις ληφθείσες άδειές τους, σύμφωνα με τον νόμο 4264/2014 και ακόμη διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από τη λήξη ισχύος της άδειας του παραγωγού δεν απαιτείται να τηρηθεί διαδικασία έκδοσης μίας άδειας, αν στο διάστημα αυτό ο παραγωγός υποβάλει αίτημα για ανανέωση.

Δίνεται δικαίωμα στα άτομα με αναπηρία να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο ακόμα και μετά τη λήψη σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Ο πρόεδρος

του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής