Την περιβόητη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς για το βενζινάδικο στην περιοχή «Πλάκα» στοn Μέτελα, ακύρωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από ένσταση που έκαμε ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου κ. Αγγελος Γαλιατσάτος.
Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά το Δ.Σ. είχε πάρει θετική απόφαση για το βενζινάδικο, αλλά μετέπειτα το ίδιο το Δ.Σ. με νέα απόφαση ακύρωσε την προηγούμενη ισχυριζόμενο ότι «επλανήθη».
Ειδικότερα, ο επιχειρηματίας προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ακύρωση προηγούμενης θετικής απόφασής για την έγκριση «απότμηση-υποβιβασμός της στάθμης πεζοδρομίου επί των οδών Ιακώβου Πυλαρινού και Γεράσιμου Φωκά έμπροσθεν οικοπέδου ιδιοκτησίας του επιχειρηματία».
Η Αποκεντρωμένη έκανε αποδεκτή την προσφυγή του επιχειρηματία, ακυρώνοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμ. 237/2016) «ως μη νόμιμη και για παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας».
Η απόφαση της Αποκεντρωμένης αναφέρει μεταξύ άλλων:
Ως προς τον πρώτο επικαλούμενο λόγο ακύρωσης (της αριθμ. 237/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κεφαλλονιάς) ότι κατά παράβαση του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δεν τηρήθηκε ο τύπος της διαδικασίας για την ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. 221/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κεφαλλονιάς άδειας πρέπει να γίνει δεκτός ως κατ’ ουσία βάσιμος καθώς:
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2690 /1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) 1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. 2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών.
Β) Ως κανόνας δηλαδή ισχύει ότι αν η πράξη είναι παράνομη, δεν απαιτείται η τήρηση της αρχικής διαδικασίας που προβλέπεται για την έκδοση της, έτσι λ.χ δεν απαιτείται για την ανάκληση η γνώμη άλλου οργάνου, καίτοι προβλέπεται για την έκδοση της. (Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Α.Ι.Τάχος, Δ’ έκδοση ,σελ.717). και επομένως δεν είναι απαραίτητη η τήρηση των νόμιμων τύπων ,δηλαδή της διαδικασίας ,αν πρόκειται για ανάκληση παράνομης πράξης , εκτός αν η ανάκληση γίνεται ένεκα πραγματικής πλάνης (ΣΕ 2959/1981.3638/1996. 2403/1997, 536/2003).
Γ) Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη ανακλητική απόφαση όπως διαφαίνεται και από το σκεπτικό αλλά και από το διατακτικό της βασίζεται σε διαπίστωση ότι στην ανακληθείσα απόφαση εμφιλοχώρησε πλάνη περί τα πράγματα αναφέρεται ολογράφως και στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και στο σκεπτικό της ανακλητικής) και επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα έπρεπε να τηρηθεί η αρχική διαδικασία έκδοσης, γεγονός το οποίο δεν συνέβη.
Επειδή παρέλκει η εξέταση των άλλων επικαλούμενων λόγων ακύρωσης της αριθμ. 237/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κεφαλλονιάς
ΓΙΑ ΤOΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΛOΓOΥΣ
ΑΠOΦΑΣΙΖOΥΜΕ

1) Αποδεχόμαστε ως κατ’ ουσία βάσιμη την από 29.07.2016 προσφυγή του κ. Άγγελου Γαλιατσάτου κατά της αριθμ. 237/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κεφαλλονιάς και ακυρώνουμε την αριθμ. 237/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κεφαλλονιάς, ως μη νόμιμη, για παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2) Αναπέμπουμε την υπόθεση στο Δήμο Κεφαλλονιάς για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.
Κατά της απόφασης μπορείτε να προσφύγετε εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση, κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρ. 152 Ν. 3463/2006 Κέρκυρας (Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ).

O ασκών καθήκοντα
γενικού γραμματέα
ΔΙOΝΥΣΙOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤOΠOΥΛOΣ

O ασκών καθήκοντα γενικού γραμματέα ΔΙOΝΥΣΙOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤOΠOΥΛOΣ
O ασκών καθήκοντα
γενικού γραμματέα
ΔΙOΝΥΣΙOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤOΠOΥΛOΣ