1,7 εκατ. Ευρώ στο Δήμο Κεφαλονιάς για πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.

Την ένταξη δύο νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 4.480.789 Ευρώ, που αφορούν στην Προστασία από Φυσικούς κινδύνους και την Κλιματική Αλλαγή (πλημμύρες, πυρκαγιές, διάβρωση), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, υπέγραψε, στις 30/07/2018, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το πρώτο έργο, με τίτλο «ΛΑΕΡΤΗΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», έχει δικαιούχο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) και το ΤΕΕ/ Τμήμα Κέρκυρας, με συνολικό προϋπολογισμό 2.807.269,00€.

H πράξη, που χαρακτηρίζεται από μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά στην διαχείριση των παραπάνω κινδύνων, περιλαμβάνει:

  •  Την εκτίμηση και αξιολόγηση φυσικών κινδύνων μέσα από την ανάλυση δεδομένων με καινοτόμες μεθοδολογίες
  •  Την ανάλυση της τρωτότητας για όλους τους ανωτέρω κινδύνους και για ολόκληρη την περιοχή της Π.Ι.Ν.
  •  Την ανάπτυξη (με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση) ενός καινοτόμου συστήματος για την υποστήριξη του συντονισμού και της λήψης αποφάσεων  και ενός πιλοτικού συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Σ.Δ.Ε.Α),
  •  Την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και την πιλοτική εφαρμογή Συνδυασμένων Ασκήσεων Ετοιμότητας,
  • Την υλοποίηση δράσεων Ενημέρωσης – Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης,
  • Την προμήθεια  αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού για: επεμβάσεις πρόληψης και καταστολής κινδύνων, διασωστικό έργο και παροχή βοήθειας σε συμβάντα φυσικών καταστροφών.
  • Την εκπόνηση προτάσεων παρεμβάσεων (αντιπλημμυρικών αντιδιαβρωτικών / αντικατολισθητικών / αντιπυρικών κ.λπ.).

Το έργο θα ολοκληρωθεί έως τις 31/12/ 2021.

Σημειώνεται ότι ανάλογης προσέγγισης έργο, που αφορά στον σεισμικό κίνδυνο, έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 και υλοποιείται.

Το δεύτερο έργο με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ», έχει δικαιούχο τον Δήμο Κεφαλονιάς και προϋπολογισμό 1.673.520,00€

Η Πράξη αποσκοπεί στην προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού έτσι ώστε ο Δήμος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να ανταποκριθεί στην παροχή συνδρομής προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία όσον αφορά στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι 31/12/ 2020.

Συμπληρωματικά με τα δύο παραπάνω έργα, έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 και βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με συνολικό προϋπολογισμό 3.500.000,00€.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο.