2 επιστολές για το Xilokastro Gate

Αλ. Παρίσης

Σήμερα ο “Η”, στα πλαίσια της έρευνας και των αποκαλύψεων για το Xilocastro Gate, φέρνει στη δημοσιότητα την από 18/3/2017 επιστολή του Δήμου Κεφαλονιάς που υπογράφει ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης προς την “Σικυών Μπήτς Α.Ε.” και την απάντηση από 29/3/2017 της “Σικυών Μπήτς Α.Ε.” προς το Δήμο Κεφαλονιάς.

Αξιο προσοχής είναι, ότι ενώ ο αείμνηστος Σπυρογεράσιμος Τυπάλδος άφησε την επικαρπία των 14.754 μετοχών επί συνόλου 17.500 της “Συκεών Μπήτς Α.Ε.”, δηλαδή το 83,28%, στη σύζυγό του Σουζάνα και μετά θάνατόν της να περιέλθει η κυριότητα των μετοχών στο τ. Δήμο Ληξουρίου, ο δήμαρχος στην επιστολή του αναφέρει ότι οι 14.754 αφορούν το 75% των μετοχών.

Στη συνέχεια δε (όπως θα δούμε προσεχώς), ο Δήμος ζητάει πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την αποδοχή του 25% επί των 55.500 σημερινών μετοχών, δηλαδή παραιτείται της διεκδίκησης του 58,28 %, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η επιστολή του Δήμου προς το “Σικυών Μπήτς Α.Ε.”:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου

28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Πληροφορίες: Νοµική Υπηρεσία

Τηλέφωνο: 2671022933

FAX: 2671020150

Αργοστόλι 18-03-2016

Αριθ. Πρωτ.: 9155

ΠΡΟΣ: Σικυών Μπητς Α.Ε.

Ξεν/κές & Τουρ/κές Επιχειρήσεις

20400 Ξυλόκαστρο

Τηλ.: 2743028432, 2743023229

ΘΕΜΑ: Σχετικά με κληρονοµιά Σπυρογεράσιµου Τυπάλδου.

Στις 13 Μαϊου 1993 απεβίωσε στην Αθήνα ο αείμνηστος Σπυρογεράσιµος Τυπάλδος, χωρίς όπως γνωρίζετε, κατά το χρόνο θανάτου του να αφήσει κατιόντες συγγενείς ήτοι τέκνα ή εγγόνια. Όμως

µε την από 8-4-1987 ιδιόγραφη διαθήκη του, όπως αυτή συµπληρώθηκε με την από 9-3-1988 ιδιόγραφη διαθήκη, ρύθμισε τα περιουσιακά του στοιχεία, ορίζοντας µεταξύ άλλων ότι την επικαρπία του κτήματος της Συκιάς, όπου είχε κάνει τις τουριστικές εγκαταστάσεις υπό την εµπορική επωνυμία «Σικυών ΒΕΑCΗ» άφηνε έφ’όρου ζωής στη σύζυγο του Σουζάνα το γένος JAIS ενώ μετά το θάνατο της όρισε αυτό να περιέρχεται στο Δήµο Ληξουρίου. και ήδη Κεφαλλονιάς και µε τα έσοδά του να σπουδάζουν δύο νέοι προερχόµενοι από την Κεφαλλονιά. Ακολούθως ο

διαθέτης µε τη σύζυγο του συνέστησαν Ανώνυµη Εταιρία με ποσοστό συµµετοχής 75% ο Σπυρογεράσιμος και 25% η Σουζάνα, στην οποία εταιρία εισέφερε το παραπάνω αναφερόμενο ακίνητο στη θέση Συκιά Ξυλοκάστρου µε τις υπάρχουσες σε αυτό τουριστικές εγκαταστάσεις, το οποίο κατά το έτος 1988 είχε αποτιµηθεί σε 145.738.000 δρχ. δηλαδή σε 14.574 µετοχές.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2016 απεβίωσε και η Σουζάνα χήρα Σπυρογεράσιµου Τυπάλδου το γένος Μαξ Γιάις οπότε στην πλήρη κυριότητα του Δήµου µας περιήλθαν τα περιουσιακά στοιχεία της ανωτέρω κληροδοσίας ήτοι οι 14.574 αρχικές µετοχές, οι οποίες αποτελούν Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, υπαγόµενο στο Δήμο Κεφαλλονιάς, ταγµένο προς υλοποίηοη του σκοπού που όρισε ο διαθέτης.

Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να εξακριβώσουμε το τρέχον ποσοστό καθώς και την υπάρχουσα αξία της ως άνω αρχικής συμµετοχής µας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες και την ενημέρωση του αρµοδίου Τµήµατος Κοινωφελών

Περιουσιών, παρακαλώ πολύ όπως άµεσα μας αποστείλετε αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που αφορούν τροποποιήσεις σύνθεσης μετοχικού κεφαλαίου καθώς επίσης να μας ενηµερώσετε για τη σημερινή κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου (μέτοχοι και ποσοστά αυτών).

Παρακαλώ πολύ για την άµεση ανταπόκριση σας, ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και επιφυλάσσοµαι για προσεχή συνάντηση μας.

Ο Δήμαρχος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

  • Η απάντηση του Συκεών Μπήτς Α.Ε. προς το Δήμο:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Υπ’ όψιν κου Δηµάρχου Αλέξανδρου Παρίση

Σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα μετά από αίτημά σας που αφορά σε 14.574 µετοχές της εταιρείας µας:

1) Δυνάµει της από 8-4-1987 ιδιόγραφης διαθήκης του αποβιώσαντος στο Μαρούσι στις 13-5-1993 Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου του Στυλιανού, η οποία διαθήκη δηµοσιεύθηκε με το υπ’αριθμ. 468/Δ474/εξ.13/3-9-1993 πρακτικό του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, ορίστηκαν µεταξύ άλλων τα κάτωθι:

«Αφήνω γενικήν κληρονόμον µου την λατρευτήν µου σύζυγον Σουζάνα το γένος JAIS (Γιάις). Εις αυτήν αφήνω ολόκληρον την περιουσίαν µου κινητήν και ακίνητον.

Το κτήµα της Συκιάς όπου έχω κάνει τις τουριστικές εγκαταστάσεις υπό την εμπορικήν επωνυµίαν «Σικυών ΒΕΑCΗ» της αφήνω εφ’ όρου ζωής την επικαρπίαν και μετά τον θάνατό της αφήνω να περιέρχεται εις τον Δήμο Ληξουρίου και με τα έσοδά του να σπουδάζουν δύο νέοι προερχόμενοι από Κεφαλληνίας».

2) Το κτήµα της Συκιάς Ξυλοκάστρου δεν υπήρχε κατά το θάνατό του κληρονοµούµενου, διότι εισφέρθηκε στις 22-11-1988 ως ατομική επιχείρηση του διαθέτη στην ανώνυµη εταιρεία με την επωνυµία «Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Σικυών Μπήτς Α.Ε.» που συστήθηκε µε το

υπ΄ αριθµ. 10.083/22-11-1988 καταστατικό της συµβ/φου Πειραιώς Αλεξάνδρας Μίχου-Aποστολάτου και ως αντάλλαγµα του δόθηκαν 14574 επί συνόλου 17.500 µετοχών της εταιρείας.

3) Κατόπιν των ανωτέρω και των κατατεθέντων στην εταιρεία µας από την αείµνηστη Σουζάννα Τυπάλδου, καθώς και του γεγονότος ότι στην άνω διαθήκη δεν αναφέρεται ότι περιέρχεται η ψιλή κυριότητα του κτήµατος στον Δήµο σας παρά µόνο ότι µετά το θάνατο της συζύγου του διαθέτη θα περιέρχεται αυτό στον Δήµο σας µε συγκεκριμένο σκοπό, σας ενηµερώνουμε:

α. ότι η εταιρεία µας, άµα τη νοµιμοποίηση σας, θα υλοποιήσει ασµένως την επιθυµία του ιδρυτή µας να σπουδάζουν δύο νέοι από την Κεφαλονιά.

β. ότι οι ανωτέρω 14.574 µετοχές της εταιρείας μας περιήλθαν από την 13/5/1993 κατά πλήρη κυριότητα στη σύζυγο του διαθέτη Σουζάννα Τυπάλδου (γενική κληρονόµος), µε απαγόρευση διάθεσής τους και βάρος άµεσης κληροδοσίας µε την αναβλητική προθεσμία του θανάτου της υπέρ

του Δήµου Ληξουρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ερµηνεία της άνω διαθήκης του ιδρυτή µας που θα µας κατοχυρώνει και θα ταυτίζει -ως βούληση του διαθέτη- το κτήμα Συκιάς που αναφέρει στη διαθήκη του µε τις 14.574 µετοχές της εταιρείας µας.

4) Επισυνάπτονται στην παρούσα αντίγραφα των Γενικών Συνελεύσεων με τις οποίες αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας, ήτοι:

α. Γ.Σ. 2006, µε την οποία έγινε μετατροπή των ονοµαστικών μετοχών σε ανώνυμες.

β. Γ.Σ. 2007, µε την οποία έγινε αύξηση κατά 681.000€ και εκδόθηκαν 12.000 νέες μετοχές.

γ. Ε.Γ.Σ. 22/7/2008, µε την οποία έγινε αύξηση κατά 402.925€ και εκδόθηκαν 7.100 νέες µετοχές.

δ. Γ.Σ. 2009, µε την οποία έγινε αύξηση κατά 249.7ΟΟ€ και εκδόθηκαν 4.400 νέες μετοχές.

ε. Γ.Σ. 2010, µε την οποία έγινε αύξηση κατά 269.150€ και εκδόθηκαν 4.000 νέες µετοχές.

στ. Γ.Σ. 2011, µε την οποία έγινε αύξηση κατά 504.150€ και εκδόθηκαν 7.500 νέες μετοχές.

ζ. Γ.Σ. 2013, µε την οποία έγινε αύξηση κατά 201.660€ και εκδόθηκαν 3.000 νέες μετοχές.

η. Γ.Σ. 2014, µε την οποία έγινε αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης µετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως του ποσού εκ της προκυψάσης υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 κ.ε. του νόμου 2065/1992.

Εκ των ανωτέρω πρακτικών προκύπτουν µε σαφήνεια:

5) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας που ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομµυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (3.962.700 €), διαιρούµενο σε πενήντα πέντε χιλιαδες πεντακόσιες (55.500) ανώνυμες μετοχές-ονομαστικής αξίας εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (71,40 €) εκάστης.

  1. ii) Οι μέτοχοι και τα ποσοστά τους, µε τη µνεία ότι εκκρεµεί η δηµοσίευση των διαθηκών της αειμνήστου συζύγου του ιδρυτή µας που απεβίωσε την 13/2/2016.

Ξυλόκαστρο, 29 Μαρτίου 2016

Με εκτίµηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λεωνίδας Τυπάλδος

Aλ. Παρίσης
Λ. Τυπάλδος