2 μόνιμους δικηγόρους θα προσλάβει ο Δήμος Κεφαλονιάς με αποδοχές 2.354 Ε ο καθένας

Μ. Αλυσανδράτος

Δύο μόνιμους δικηγόρους θέλει να προσθέσει ο Δήμος Κεφαλονιάς στους τρείς δικηγόρους που απασχολεί σήμερα και η απόφαση για την πρόσληψή τους θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο (9o θέμα) που θα συνεδριάσει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ηδη ο Δήμος απασχολεί την μόνιμη προϊσταμένη δικηγόρο Νίκη Χριστοφοράτου, και τις δικηγόρους Ιωάννα Μαρκέτου και Κωνσταντίνα Κοκκόση που είναι ειδικοί νομικοί σύμβουλοι του δημάρχου. Ακόμη ο Δήμος χρησιμοποιεί για τις δίκες του και δικηγόρους εκτός Δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μισθός του κάθε νέου δικηγόρου που θα προσληφθεί από το Δήμο ανέρχεται σε 2.354,70 Ευρώ.

Τα 26 θέματα ημερήσιας διάταξης του σημερινού Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (αρ.83/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα INTERREG VB MED.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπανών.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση μελέτης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Ορισμός τακτικού μέλους (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας) στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΟΚΑΠ καθώς και ορισμός Προέδρου.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κος Σ.-Γ.Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κος Α.Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφ/νιάς –Ιθάκης. (αρ.5/2017 Δ.Σ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφ/νιάς-Ιθάκης).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α Κος Γερ.Αποστολάτος

 1. Έγκριση πρόσληψης δύο δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στον Δήμο Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Δ/νση Δοικ/κών Υπηρεσιών

 1. Παραλαβή φακέλου έργων:

α) «Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων Διλινάτων»

β) «Μελέτη διευθέτησης ρέματος Δρακοπουλάτων»

γ) «Μελέτη διευθέτησης ρέματος Μακρυωτίκων»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

 1. Παραλαβή μελετών προμηθειών με τίτλο:

α) «προμήθεια εξοπλισμού ενημέρωσης πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας»

β) «προμήθεια εξοπλισμού οργάνωσης χώρων καταφυγής-καταυλισμού»

ΕΙΣ: Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

 1. Παραλαβή μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Συμπλήρωση του αναγκαίου εξοπλισμού για     πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών και λοιπών συμβάντων φυσικών καταστροφών»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης έργου με τίτλο: «Στέγαστρο βραχοπροστασίας σπηλαίου Δρογκαράτης

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

 1. Επικαιροποίηση και αποδοχή της μελέτης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφημίας Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας δρόμου στην θέση ΜΙΛΙ οικισμού Ραζάτων».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας», αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

 1. Εξέταση του θέματος της διάλυσης ή συνέχισης της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης και Πράξη Εφαρμογής του Οικισμού Πόρου, του Δ.Δ Πόρου του Δήμου Ελειού-Πρόννων Κεφαλονιάς καθώς και Διαμόρφωση των Κοινοχρήστων Χώρων του Οικισμού».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

 1. Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κος Σ.-Γ.Αλυσανδράτος

 1. Ανάκληση της αριθμ.15/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων καταλληλότητας και καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων α) σύμφωνα με τον ν.3463/2006 και β) το Π.Δ/γμα 280/1981.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κος Σ.-Γ.Αλυσανδράτος

 1. Δωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Γ.Κατσιβέλης

 1. Ορισμός Α/Δημάρχου σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας των ζώων που οδηγούνται σε υποχρεωτική θανάτωση ή σφαγή.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κος Σ.-Γ.Αλυσανδράτος

 1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ 7/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση των αριθμ.26/2017 και 27/2017 αποφάσεων της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ επί αιτήσεων εξαίρεσης από τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων στον Πόρο.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Έγκριση της αριθμ.25/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για παραχώρηση χρήσης χώρου πώλησης κάρβουνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

 1. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς σε διεθνείς δραστηριότητες για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μάκης Αλυσανδράτος
Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς