2 υποτροφίες από το Ιδρυμα «Σπυρ. Φ. Αντύπα»

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρ. Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθ. 414/11-5-2020 Πράξη της ενέκρινε την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με το υπ’ αριθ. 2086/29-5-2020 έγγραφο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου με το υπ’ αριθ. 85503/5-6-2020 έγγραφο.

Για την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

Η Πρόεδρος 

Ιλαριανή Τζανετάτου