Η …μισή λύση βρέθηκε χθες για την εναπόθεση των μπάζων της Πλατείας, ενώ η άλλη …μισή αναμένεται να βρεθεί σήμερα στην συνάντηση της τοπικής ηγεσίας (αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, δημοτική αντιπολίτευση) που θα γίνει τελικά, και πάντα εκτός απροόπτου, στο Διοικητήριο στις 11 π.μ.

Σύμφωνα με όσα είπε χθες το βράδι στον «Η» ο αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, έχει προχωρήσει η λύση για την μεταφορά των μπάζων στον ΧΥΤΑ της Διαδημοτικής στην Παλοστή της Θηνιάς.

Oπως μας εξήγησε, έχει ήδη παρθεί σχετική απόφαση από την Διαδημοτική και έχει δημοσιευτεί στην Διαύγεια (Βλ. σελίδα 16), πλην όμως ανεφύει ένα πρόβλημα¨:¨

O ΧΥΤΑ στην Παλοστή μπορεί να δεχθεί νόμιμα όλα τα μπάζα της Πλατείας, εκτός από τις πλάκες για τις οποίες πρέπει να γίνει διαχωρισμός.

Ετσι, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση θα συζητηθεί σήμερα η υπόθεση στο Διοικητήριο, ώστε να παρθούν αποφάσεις και για τις πλάκες.

 


H απόφαση της Διαδημοτικής για τα μπάζα


Στο ΧΥΤΑ της Παλοστής στη Θηνιά οδηγούνται, τα μπάζα του έργου της Πλατείας, αλλά και των έργων της Οδού Βαλλιάνου και της Παραλίας.

Σε απόφαση της Διαδημοτικής (ΕΔΑΚΙ-ΟΤΑ), που δημοσιεύθηκε χθες στη Διαύγεια, αναφέρονται τα εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΤΗΛ: 26710-28692, FAX: 26710-26020, Email: diadkef@ote-net.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. της Εταιρείας Διαχείρισης

Αριθμός Απόφασης 1/2017

Περίληψη-Αποδοχή προσφοράς εταιρείας ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ Α.Ε. για διάθεση Υλικών στο ΧΥΤΑ..

Στο Αργοστόλι σήμερα 11 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. ΟΤΑ που βρίσκονται στην οδό Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών (α ́όροφος) συνήλθε σε συνεδρίαση κατόπιν της υπ.αριθμ. 12/11-01-2017 έγγραφης πρόσκλησης του κ.Προέδρου αυτού προς όλα τα Μέλη του Δ.Σ..

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) Μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) και ονομαστκά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)Κοκκόσης Διονύσιος 2)Βανδώρος Παναγής 3)Κατσιβέλης Γεώργιος 4)Μοσχονάς Αλέξανδρος 5)Ανουσάκης Νικόλαος 6)Σταματάτος Παναγής 7)Αμίτσης Ανδρέας.

ΑΠΟΝΤΕΣ 1)Βερώνης Γεράσιμος 2)Σολωμός Σπυρονικόλαος 3) Τζωρτζάτος Γεώργιος 4)Ματιάτος Σπυρίδων οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε Ο.Τ.Α ενημερώνει το σώμα για το περιληπτικά αναφερόμενο θέμα.

Η ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος αποκατάστασης των κελιών του ΧΥΤΑ Κεφαλληνιάς σύμφωνα με την μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΧΥΤΑ η οποία έχει εγκριθεί με την υπ ́αριθ 8097/7702/5.10.2011 απόφαση του Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου έχει ανάγκη από υλικά εκσκαφής ή αδρανή υλικά (χοντρόκοκκα ή λεπτόκοκκα) τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αποκατάστασης της ανωτέρω μελέτης.

Η ΕΔΑΚΙ Α.Ε ΟΤΑ στα πλαίσια της εξεύρεσης των ανωτέρω κατάλληλων υλικών απέστειλε την υπ ́αριθ πρωτ. 11/11-01-2017 επιστολή προς δύο κατασκευαστικές εταιρείες 1) ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ Α.Ε. ΚΑΙ 2) VASARTIS S.A. που εκτελούν έργα στο νησί μας.

Η μια εξ ́αυτών και συγκεκριμένα η Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ Α.Ε. ανταποκρινόμενη στο αίτημά μας, μας απέστειλε την υπ ́αριθ. 6/11-01-2017 επιστολής με την οποία μας ενημερώνει ότι δύναται να μας διαθέσει την περίσσεια εκσκαφών από το έργο που εκτελεί στο νησί μας « Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου» για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης των κελιών του ΧΥΤΑ και μάλιστα να τα μεταφέρει εντός του ΧΥΤΑ αδαπάνως για την ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το σώμα να αποδεκτεί την προσφορά της εταιρείας ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ Α.Ε. με υλικά εκσκαφής ή αδρανή υλικά ( χοντρόκοκκα ή λεπτόκοκκα) για τις ανάγκες αποκατάστασης των κελιών του ΧΥΤΑ σε εφαρμογή της μελέτης Περιβαλλοντικών όρων για τα έργα του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων νομού Κεφαλληνιάς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε δαπάνη εκ μέρους της ΕΔΑΚΙ Α.Ε.ΟΤΑ .

Το ανωτέρω θέμα έρχεται ως κατεπείγον διότι οι παραπάνω κατασκευαστικές εταιρείες που εκτελούν έργα στο νησί μας βρίσκονται στην διαδικασία εκσκαφής των αναγκαίων για την Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. υλικών και δεν θα είναι δυνατή η διάθεσή τους μετά την παρέλευση των εκσκαφών που εκτελούν στα συγκεκριμένα έργα.

Το σώμα αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδέχεται την προσφορά της Τεχνικής – Κατασκευαστικής εταιρείας ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ Α.Ε. με υλικά εκσκαφής ή αδρανή υλικά (χοντρόκοκκα ή λεπτόκοκκα) από το έργο που εκτελεί στην Κεφαλονιά για τις ανάγκες αποκατάστασης των κελιών του ΧΥΤΑ σε εφαρμογή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νομού Κεφαλονιάς χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε δαπάνη εκ μέρους της ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κατ ́εφαρμογή της μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΧΥΤΑ η οποία έχει εγκριθεί με την υπ ́αριθ 8097/7702/ 5.10. 2011 απόφαση του Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΟΚΚΟΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ