Άκυρη έβγαλε ο ασκών καθήκοντα γ.γ. της Αποκεντρωμένης κ. Διονύσης Παναγιωτόπουλος την Απόφαση (309/5-10-2016) του Δημτικού Συμβουλίου σχετικά με την μετεγκατάσταση των τριών περιπτέρων της Πλατείας.

Συγκεκριμένα, η Αποκεντρωμένη ακύρωσε την “μετατόπιση των τριών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου λόγω της επικείμενης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων-Πλατεία Βαλλιάνου» στις θέσεις: 1. Στη γωνία της παιδικής χαράς, απέναντι από το άγαλμα του Παναγή Βαλλιάνου, 2. Μπροστά από το σπίτι του Δασκάλου και 3. Επί του πεζοδρομίου στην οδό Ριζοσπαστών μεταξύ κτιρίου ΠΛΑΖΑ και παρκινγκ».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόρριψης και το άρθρο 20 του Ν.1044/1971 «Η μετατόπισις περιπτέρου γίνεται, είτε δια λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος δια εκτελέσεως Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, δι’ ητιολογημένης αποφάσεως των κατά το άρθρ. 18 αρμοδίων οργάνων. Η τοιαύτη μετατόπισις γίνεται εντός της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπ’ όψιν και της αποδοτικότητος της νέας τοιαύτης, ως και των γειτνιάζοντων περιπτέρων… Σε περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση».

Ομως, σύμφωνα με την απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς και Υπηρεσίες, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου έχουν εισηγηθεί με Αποφάσεις τους, που ελήφθησαν ως εισηγητικές στο Δημοτικό Συμβούλιο, για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των περιπτέρων, στις οποίες καταδεικνύεται ο λόγος της προσωρινής μετατόπισης, στο εισηγητικό μέρος της αριθ. 309/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για πρώτη φορά διατυπώνεται ότι «Η μετεγκατάσταση των περιπτέρων είναι οριστική. Στην Κεντρική Πλατεία δεν θα υπάρχουν πια περίπτερα», χωρίς να διευκρινίζεται τίποτα περαιτέρω. Στο δε αποφασιστικό μέρος της απόφασης αναγράφεται και πάλι ότι η μετατόπιση γίνεται «λόγω της επικείμενης εκτέλεσης του έργου».

Μετά από αυτό, βεβαιώνεται για άλλη μία φορά, η προχειρότητα με την οποία λειτουργεί η Δημοτική Αρχή, αλλά και η άγνοια και παραλείψεις που εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες, τους Συμβούλους, Ειδικούς και …μή του Δήμου, επιφέροντας για άλλη μία φορά το …χάος εις βάρος των δημοτών και των επαγγλματιών.

Και εδώ, μπαίνει το ερώτημα: H μετακόμιση του περιπτέρου “μπροστά από τον Οίκο του Ναύτου”, η οποία ήδη έχει γίνει, αλλά και οι εργασίες γκρεμίσματος στην Παιδική Χαρά, που ήδη έχουν εκτελεσθεί, σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης Αόρριψης Παναγιωτόπουλου, μήπως είναι παράνομες, αφού προηγήθηκαν τις νόμιμες εγκρίσεις;

Αρα, στον αέρα η μετακίνηση των Περιπτέρων!

Σημ.: H θέση “Μπροστά από τον Οίκο του Ναύτου” αντικάτεστησε με άλλες Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τη θέση “Μπροστά από το σπίτι του Δασκάλου”.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

ΑΔΑ: ΩΠΠΑΟΡ1Φ-Ξ2Η

AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστόλι, 09-01-2017

Αριθ. Πρωτ.: 237368/16 (Σχετ.: 173835/16)

Α Π Ο Φ ΑΣ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/97 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. I του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/10 Α’).
3. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93) καθώς και την Πράξη 4 (ΦΕΚ Α’ 24) του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 215, 225 και 238 του Ν. 3852/2010.
5. Τα με Α.Π. 35089/2016 και 39781/2016 έγγραφα του Δήμου Κεφαλλονιάς, με τα οποία μας διαβιβάστηκε για έλεγχο η αριθ. 309/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κεφαλλονιάς μαζί με τον σχετικό φάκελο. Η ως άνω απόφαση, όπως αναγράφεται στο αποφασιστικό μέρος, αφορά στη μετατόπιση των τριών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου λόγω της επικείμενης εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου» στις θέσεις: 1. Στη γωνία της παιδικής χαράς, απέναντι από το άγαλμα του Παναγή Βαλλιάνου, 2. Μπροστά από το σπίτι του Δασκάλου και 3. Επί του πεζοδρομίου στην οδό Ριζοσπαστών μεταξύ κτιρίου ΠΛΑΖΑ και παρκινγκ.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1044/1971 «1. Η μετατόπισις περιπτέρου γίνεται, είτε δια λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος δια εκτελέσεως Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, δι’ ητιολογημένης αποφάσεως των κατά το άρθρ. 18 αρμοδίων οργάνων. Η τοιαύτη μετατόπισις γίνεται εντός της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπ’ όψιν και της αποδοτικότητος της νέας τοιαύτης, ως και των γειτνιάζοντων περιπτέρων. 2. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στην μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής μετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση» (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/Α’/2008). Επίσης, από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 76 Ν. 4257/2014 και της παρ. Ζ της αριθ. 38 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π. 23463/06-06-2014) συνάγεται ότι η μετατόπιση περιπτέρου επιτρέπεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής κοινότητας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής.

Επειδή, όπως προκύπτει από α) τα Α.Π. 32574/26-09-2016 και 32639/20-09-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς, β) την αριθ. 63/26-09-2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, γ) την αριθ. 96/04-10-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Κεφαλλονιάς και δ) το Α.Π. 33221/05-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δ. Κεφαλλονιάς, είναι αναγκαία λόγω της επικείμενης έναρξης των εργασιών του δημοπρατημένου δημόσιου έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου» η μετατόπιση των τριών υφιστάμενων περιπτέρων στην Πλατεία Βαλλιάνου, γιατί βρίσκονται εντός του χώρου εκτέλεσης του έργου και εμποδίζουν την υλοποίησή του. Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι ο γενεσιουργός λόγος της μετατόπισης των τριών περιπτέρων είναι η εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου» και όταν ο λόγος της μετατόπισης εκλείψει τα περίπτερα θα πρέπει να επανέλθουν στην αρχική τους θέση με επιβάρυνση του Δήμου, όπως ορίζεται από τον νόμο κατά τα προρρηθέντα. Και ενώ σε όλες τις ως άνω αποφάσεις, που ελήφθησαν ως εισηγητικές προς το Δημοτικό Συμβούλιο, καταδεικνύεται ο λόγος της προσωρινής μετατόπισης των περιπτέρων, στο εισηγητικό μέρος της αριθ. 309/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για πρώτη φορά διατυπώνεται ότι «Η μετεγκατάσταση των περιπτέρων είναι οριστική. Στην Κεντρική Πλατεία δεν θα υπάρχουν πια περίπτερα», χωρίς να διευκρινίζεται τίποτα περαιτέρω. Στο δε αποφασιστικό μέρος της απόφασης αναγράφεται και πάλι ότι η μετατόπιση γίνεται «λόγω της επικείμενης εκτέλεσης του έργου».

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ακυρώνουμε την αριθ. 309/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς επειδή αντίκειται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 1044/71, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διότι από τα στοιχεία του φακέλου προέκυψε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της προσωρινής μετατόπισης των τριών περιπτέρων, για την οποία και εισηγήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και όχι αυτή της οριστικής μετατόπισης που αποφασίσθηκε χωρίς καμία αιτιολογία με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά της απόφασης μπορείτε να προσφύγετε εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση, κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06 Κέρκυρας (Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού Τ.Κ.49100- ΚΕΡΚΥΡΑ).

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ