22 θέματα Ημερήσιας Διάταξης σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Μ. Αλυσανδράτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. για να συζητηθούν 22 θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
 2. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
 3. Έγκριση Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2018. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
 4. Έγκριση της αριθμ. 53/2018 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 2018-2019». ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
 5. Έγκριση τροποποίησης του Πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2018 και ένταξής του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2018. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
 6. Έγκριση τροποποίησης του Πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς» (Ο.Κ.Α.Π.), οικ. έτους 2018 και ένταξής του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2018. ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κ. Γ. Παπαναστασάτος
 7. Έγκριση τροποποίησης του Πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου Δήμου Κεφαλλονιάς» (Δ.Γ.Α.), οικ. έτους 2018 και ένταξής του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2018. ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α. κ. Γ. Αποστολάτος
 8. Έγκριση τροποποίησης του Πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφ/νιάς» (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) οικ. έτους 2018 και ένταξής του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2018. ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Κωνσταντάκης
 9. Έγκριση τροποποίησης του Πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας και Ιθάκης» (Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι.) οικ. έτους 2018 και ένταξής του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2018. ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου κ. Α. Μοσχονάς
 10. Έγκριση τροποποίησης του Πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφ/νιάς και Ιθάκης» (Μ.Φ.Ι.Κ.&Ι.) οικ. έτους 2018 και ένταξής του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2018. ΕΙΣ: Α/Πρόεδρος Μ.Φ.Ι.Κ.&Ι. κ. Γ. Αποστολάτος
 11. Έγκριση τροποποίησης του Πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφ/νιάς – Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) οικ. έτους 2018 και ένταξής του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2018. ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Κ.Ι Α.Ε Ο.Τ.Α κ. Δ. Κοκκόσης
 12. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με Ο.Α.Ε.Δ στην Δ.Ε Παλικής Δήμου Κεφ/νιάς για το έτος 2019. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης
 13. Έγκρισης 3ης τροποποίησηςπροϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς και Ιθάκης. ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου κ. Α. Μοσχονάς
 14. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νιάς και Ιθάκης». ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου κ. Α. Μοσχονάς
 15. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
 16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
 17. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ». ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
 18. Έγκριση σύνταξης φακέλου έργων και καθορισμός τρόπου ανάθεσης για τις μελέτες:

α) «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΣΟΥ – Α’ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

β) «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

γ) «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ – Α’ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ». ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς σε τουριστικές εκθέσεις και διεθνείς δραστηριότητες για τουριστική προβολή. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
 2. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικονομικού έτους 2018. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
 3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αιθουσών Σχολικού Συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Αργοστολίου επί της οδού Μπ. Άννινου στην Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.Ι. για την λειτουργία «Λαϊκών Φροντιστηρίων». ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Κωνσταντάκης
 4. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας Δήμου Κεφαλλονιάς και Συλλόγου για την υλοποίηση του έργου «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κεφ/νιάς» στα πλαίσια της Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014 – 2020. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Ο πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

To Δημοτικό Συμβούλιο Kεφαλονιάς
Γ. Αλυσναδράτος