Την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ϊόνια Νησιά-ΠΕΠ Ι.Ν.(ΕΣΠΑ 2014-2020) καλεί ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θόδωρος Γαλιατσάτος να κάνει ο Δήμος Κεφαλονιάς για την επανένταξη του έργου “Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου”, έως στις 15-3-2017.

Το έργο, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προϋπολογισμού 392.180,09 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με χθεσινή απόφαση του περιφερειάρχη απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013, αφού έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί και εκταμιευθεί η χρηματοδότησή του από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα βάση του ΕΣΠΑ, μέχρι τις 31/12/2015, κάτι το οποίο δεν έγινε, με αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη απένταξή του.

Η Δημοπρασία του έργου από τον Δήμο Κεφαλονιάς είχε γίνει στις 4/8/2015, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Oι εργασίες περιλαμβάνουν επεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας του Κολυμβητηρίου που θα έχουν σαν σκοπό την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την μείωση του κόστους λειτουργίας της θέρμανσης και του φωτισμού και την μείωση των εκλυόμενου διοξειδίου του άνθρακα CO2 από την κατανάλωση πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

  •  Αντικατάσταση λαμπτήρων.
  •  Χρήση αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση των χώρων και παραγωγής θερμού νερού χρήσης.
  •  Χρήση αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής.
  •  Θερμομόνωση του περιμετρικού τοιχίου της πισίνας.
  •  Θερμομόνωση της αποθήκης ζεστού νερού χρήσης (Boiler) και μόνωση τμημάτων υφιστάμενων σωληνώσεων.
  •  Διόρθωση συν Φ για το σύνολο της ηλεκτρικής ισχύς του κολυμβητηρίου.

Η εκ νέου ένταξη του έργου του Κολυμβητηρίου στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματόδητησης, σημαίνει ότι εκτός του ότι χάθηκε η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013, θα δεσμευθούν, εφόσον ενταχθεί, νέα κονδύλια, αφαιρώντας τα από άλλα πιθανά έργα που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.