25 θέματα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει στις 6 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο

Γ. Αλυσναδράτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω 25 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νιάς και Ιθάκης».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Κ. &Ι. κ. Α. Μοσχονάς.

 1. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.

ΕΙΣ: Α/Δ κ Ε. Κεκάτος.

 1. Εγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

 1. Διαγραφές – Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

 1. Πρόταση ανάθεσης υπηρεσίας (παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος Singular Logic Genesis για το έτος 2018.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

 1. Εγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018 Δήμου Κεφ/ νιάς και των Νομικών Προσώπων, ύστερα από άγονο διεθνή διαγωνισμό.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

 1. Παραχώρηση χρήσης Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ» στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

 1. Εγκριση της αριθμ. 58/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για χαρακτηρισμό επιχειρήσεων Δήμου Κεφ/νιάς ως «εποχιακά λειτουργούσες» και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 429/1976.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

 1. Εγκριση Ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της ΚΕΔΗΚΕ για την διαχειριστική περίοδο από 14-6-2011 έως και 31-12-2012

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης.

 1. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017 (υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες) στις περιπτώσεις που απαιτούνται αποφάσεις συλλογικών οργάνων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος.

 1. Καθορισμός ανταλλάγματος και διάρκειας για απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ν. Παπαδάτος.

 1. Καθορισμός θέσεων τμημάτων αιγιαλών-παραλιών για παραχώρηση με δημοπρασία (αρ. 15/2018 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).

ΕΙΣ: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ν. Παπαδάτος.

 1. Παραλαβή μελέτης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Εργασιών Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

 1. Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού Δρόμου Ληξουρίου Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

 1. Εγκριση διαδικασίας για «Εργασίες καθαρισμού κοίτης ποταμού στο Ληξούρι Δ.Ε. Παλικής», άρθρο 61 παρ 1του Ν. 3979/16-07-2011 (ΦΕΚ 138/Α/ 2011).

ΕΙΣ: Δ/νση Καθαριότητας.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», αναδόχου Δ. και Κ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

 1. Ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Βραχυπρόθεσμης Επιχορήγησης Ενοικίου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2119/ 1993 για την κατάρτιση των μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος.

 1. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018 στον Δήμο Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης.

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο, προσωρινού χαρακτήρα (Αρ. 16/18 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης.

 1. Εγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς και Ιθάκης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Κ. &Ι. κ. Α. Μοσχονάς.

 1. Εξοδα συμμετοχής Δήμου Κεφ/νιάς σε διεθνείς δραστηριότητες, ορισμός εκπροσώπων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Κεκάτος.

 1. Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2016 (ορθή επανάληψη)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Εγκριση παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Ακινήτου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) στην Τ.Κ. Αγκώνα Δ.Ε. Αργοστολίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αγκώνας»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ.Γ. Αλυσανδράτος

 1. Αιτήσεις

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

To Δημοτικό Συμβούλιο Kεφαλονιάς