Αγωγή κατά του Δήμου Κεφαλονιάς έχει καταθέσει ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής (ΝOΔΕ) της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Κατσιγιάννης, για χρήματα που του χρωστάει ο Δήμος για εργασίες που έχει κάνει ως πολιτικός μηχανικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσόν που διεκδικεί ο κ. Κατσιγιάννης ανέρχεται στις 10.000 Ευρώ περίπου και είναι χρέος που έχει μείνει από πρώην Δήμους της Κεφαλονιάς.

Η υπόθεση -που επρόκειτο να εκδικαστεί στο Πενταμελές Εφετείο Πατρών στις 2 Μαρτίου, συζητήθηκε στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς, όπου δόθηκε εντολή-πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Πατρών κ. Θόδωρο Τζαμαλούκα να εκπροσωπήσει το Δήμο.

Σχετικά με την υπόθεση, ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης με την υπ.αρ. 59 Απόφασή του, ανέθεσε την εκπροσώπιση του Δήμου στον δικηγόρο Πατρών κ. Θεόδωρο Τζαμαλούκα.

Η Απόφαση του δημάρχου, που εστάλει στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου για έγκριση, αναφέρει:¨

Παρέχουμε την εντολή-πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Πατρών (Α ΣΠ 818) κο Θεόδωρο Τζαμαλούκα, όπως παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιμο της 2ας Μαρτίου 2017 και εκπροσωπήσει τον Δήμο Κεφαλλονιάς, κατά την συζήτηση της από 16.12.2015 και με αριθμό κατάθεσης 4/2015 αγωγής του Αντώνιου Κατσιγιάννη του Φωτίου κατά του Δήμου Κεφαλλονιάς που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, οδός Παναγή Βαλλιάνου αριθ. 7 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο αυτού.

Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στην οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010.

O Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης

Στην Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις-απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, επιπώθηκαν τα εξής:

Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση στο σύνολό της της αρίθμ. 59/1-03-2017 απόφασης Δημάρχου (ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών) και τον ορισμό του δικηγόρου Πατρών (ΑΔΠ 818) κ. Θεόδωρο Τζαμαλούκα, όπως παραστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιμο της 2ας Μαρτίου 2017 και εκπροσωπήσει τον ήμο Κεφαλλονιάς, κατά την συζήτηση της από 16-12-2015 και με αριθμό κατάθεσης 4/2015 αγωγής του Αντώνιου Κατσιγιάννη του Φωτίου κατά του Δήμου Κεφαλλονιάς. Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα οριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές.

Oι κ.κ. Δημητράτος Γεράσιμος και Γκισγκίνης Νικόλαος δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

Την εισήγηση ως έχει με την πρόταση της Προέδρου ψηφίζουν: Κωνσταντάκης Άγγελος, Κουρκουμέλης Ηλίας, Σοφία Γαρμπή, Παπαναστασάτος Γεράσιμος, Παπαδάτος Νικόλαος και Μιχαλάτος Θεόφιλος.