28/9 Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2017

Ενα μήνυμα από τον Kitack Lim

Γενικό Γραµµατέα του ΙΜΟ

«Ενάντια σε ένα σκηνικό όλο και πιο σύνθετων παγκόσµιων προκλήσεων, τα Ηνωμένα Έθνη
καθιέρωσαν 17 στόχους βιώσιµης ανάπτυξης, οι οποίοι έχουν τη δυναµική να μεταμορφώσουν τον
κόσμο σε ένα καλύτερο µέρος για όλους µας.

Ως Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών, ο ΙΜΟ έχει μια ισχυρή δέσµευση στο να συ µβάλλει στην
επίτευξη των στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης. Η ναυτιλία και οι λιμένες µπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο βοηθώντας στη δηµιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, της
ευηµερίας και της σταθερότητας µέσω της προώθησης του δια θαλάσσης εµπορίου. Οι τοµείς των
λιμένων και της ναυτιλίας μπορούν να αποτελέσουν πηγές πλούτου, ταυτόχρονα σε ξηρά και θάλασσα.

Προς υπογράµµιση αυτής της δυναμικής, το θέμα µας για φέτος είναι «Συνδέοντας Πλοία,
Λιµένες και Ανθρώπους». Θα µας δώσει τη δυνατότητα να φέρουµε στο προσκήνιο την υπάρχουσα
συνεργασία μεταξύ λιµένων και πλοίων, με σκοπό τη διατήρηση και προώθηση ενός ασφαλούς και
αποτελεσµατικού συ στήµατος θαλάσσιων µεταφορών.

Θα βοηθήσουμε τα κράτη µέλη μας να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν… θαλάσσιες στρατηγικές,
προς αντιμετώπιση µιας πληθώρας θεμάτων, συµπεριλαµβάνομένης και της διευκόλυνσης των
θαλάσσιων µεταφορών, καθώς και της αύξησης της αποτελεσµατικότητας, της ασφάλειας ναυσιπλοΐας,
της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ναυτικής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια του έτους, θα υπογραμμίσουμε τη σημασία της «κοινής» ναυτιλιακής
ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς, ταυτόχρονα από µια πολιτική και πρακτική σκοπιά. Τα οφέλη µιας
ελεύθερης και αποτελεσµατικής ροής αγαθών και εμπορίου, επεκτείνονται πέραν των ίδιων των πλοίων
και των λιμένων και θα δείξουµε πως µια αποτελεσματική διασύνδεση µεταξύ τους µπορεί να
βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων ανά τον κόσµο, ειδικότερα σε ό, τι αφορά στο περιεχόμενο των
στόχων βιώσιµης ανάπτυξης.

Ο ρόλος του ΙΜΟ ως παγκόσμιου ρυθμιστή της ναυτικής βιομηχανίας, μπορεί να συμβάλλει
στην καθιέρωση παγκοσµίων προτύπων, καθώς το οµοιόµορφο και ενιαίο κανονιστικό/νοµοθετικό
πλαίσιο διευκολύνει την ελεύθερη ροή του εµπορίου.

Για να είναι όµως βιώσιμες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία
με τη δυνατότητα που έχουν οι ωκεανοί να διατηρήσουν την υγεία και ποικιλοµορφία τους
µακροπρόθεσµα. Η επονοµαζόμενη «µπλε οικονοµία» είναι ένας τεράστιος και συνεχώς αυξανόµενος
βιοµηχανικός τοµέας και καθώς αυξάνεται, πρέπει να παραµένει ασφαλής και ακίνδυνος χωρίς να
απειλεί το περιβάλλον. Ο ΙΜΟ πρέπει να διασφαλίσει ότι η ναυτιλία συνεχίζει να συνεισφέρει στην
παγκόσµια οικονομία χωρίς να διαταράσσει την ευαίσθητη αυτή ισορροπία.

Εν τέλει, η αποτελεσματικότερη ναυτιλία, σε συνεργασία µε τον, υποστηριζόµενο, από τις
εκάστοτε Κυβερνήσεις, Λιμενικό τοµέα θα αποτελέσει σηµαντική κινητήρια δύναµη για την παγκόσµια
σταθερότητα και την αειφόρο ανάπτυξη προς όφελος όλων των ανθρώπων.

Φέτος, με το Θέµα Συνδέοντας Πλοία, Λιµένα και Ανθρώπους», στοχεύουµε σε µια δυνατή
συνεισφορά προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτών των στόχων ωαι ελπίζω ότι θα µας
ακολουθήσετε µε τις δικές σας ενέργειες και πρώτα…… σε αυτήν την παγκόσμια ηµέρα ναυτιλίας
γιατο έτος 2017.»