3η Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Leader

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLDστην Κεφαλλονιά και στην Ιθάκη, Μέτρο 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (CLLD – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης καλεί τους ενδιαφερόμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Οι δικαιούχοι ανά υποδράση παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα της Πρόσκλησης, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις εξής δράσεις/υποδράσεις, ενδεικτικής συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 379.643,63€:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 19.2.2

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ: 19.2.2.3

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 379.643,63€

Σύνολο: 379.643,63 €

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά υποδράση και καθεστώς ενίσχυσης εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και στα Παραρτήματά της.

Περιοχή εφαρμογής: Κεφαλλονιά και Ιθάκη

Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν επενδύσεις για την μετατροπή χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα καθώς και οι εκσυγχρονισμοί διατηρητέων κτισμάτων που λειτουργούν ως υφιστάμενοι ξενώνες φιλοξενίας. Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.δ. 33/79 (Α’ 10) και την αρ. 532249/27-07-94 (Β’ 616) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Για τα ανωτέρω κτίσματα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. Για τα λοιπά κτίσματα που δύναται να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης, απαιτείται η εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων/ αδειών κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης είναι η 30η Ιουνίου 2025.

Η πρόσκληση κάνει χρήσης του καθεστώτος deminimis του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ ή στις 100.000€ για την περίπτωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων την τριετία (τρέχον έτος και δύο προηγούμενα) συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς deminimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www. ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/την δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του.

Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει κωδικό χρήστη στο ΠΣΚΕ τότε μπορεί να κάνει χρήση του υπάρχοντος κωδικού για την υποβολή της πρότασης του.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 28/08/2023 και ώρα 13:00 έως 01/11/2023 και ώρα 15:00.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η πρόσκληση και τα Παραρτήματά της είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης www.ionianlag.gr, στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr

Πληροφορίες και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 26713 60570, και στο e-mail: Ionianlag@gmail.com

Ασημίνα Γαβριελάτου

Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER