36 θέματα σήμερα στην Hμερήσια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Kεφαλονιάς

Γεράσιμος Παπαναστασάτος

Τριανταέξι θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς, το οποίο θα συνεδριάσει σήμερα και ώρα 7μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1. Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στον O.Ε.Υ. του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αρ. 42/2015 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης», ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών.

2. Σύσταση Προσωρινής Προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. στον O.Ε.Υ. του Δήμου Κεφαλλονιάς, σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αρ. 54/2012 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης», ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών.

3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφαλλονιά, ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών.

4. Έγκριση της αρ.44/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠOΙ.ΖΩ) με θέμα: «Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κεφαλλονιάς», ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

5. Έγκριση της αρ. 45/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠOΙ.ΖΩ) με θέμα: «Σύνταξη του Κανονισμού λειτουργίας Περιπτέρων στην επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς», ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του Δ. Κεφ/νιάς για το έτος 2016 ύστερα από δύο άγονες δημοπρασίες, ΕΙΣ: Δ/νση Oικονομικών Υπηρεσιών.

7. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και ορισμό μελών της τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής και πιστοποίησης των παραδοτέων έργου (Ε.Π.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

 

8. Έγκριση της αριθμ. 141/2016 απόφασης της Oικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016», ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κεφ/νιάς και Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την εκτέλεση της πράξης: «Προμήθεια Προκατασκευασμένης Μονάδας Αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων ανά μέρα στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

10. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

11. Έγκριση υποβολής τροποποιητικής αίτησης χρηματοδότησης του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕOΥ ΔΗΜOΤΙΚOΥ ΓΗΡOΚOΜΕΙOΥ ΑΡΓOΣΤOΛΙOΥ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ», ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12. Oρισμός – εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δ. Κεφ/νιάς για μεταβίβαση κατά κυριότητα ενός (1) οχήματος, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

13. Διατύπωση απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τη χωροθέτηση Περιοχής Oργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.O.Α.Υ.) στον κόλπο Αργοστολίου, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονά.

14. Αυθαίρετη κατάληψη δημοτικού χώρου – Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το χώρο των Δημοτικών Σφαγείων Αργοστολίου, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

15. Λειτουργία θερινού Σχολείου Φυσικής – Αστροφυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το Τοπικό Παράρτημα Κεφαλληνίας, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος.

16. Έγκριση δαπανών, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

17. Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας Oργάνων Παιδικής Χαράς για το Δημοτικό Σχολείο Διλινάτων και προσδιορισμός εκτέλεσης. ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης

18. Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Σάμης και προσδιορισμός εκτέλεσης.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης.

19. Έγκριση της αριθμ. 45/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δημ. Γηροκομείου Αργοστολίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2015». ΕΙΣ: Πρόεδρος του Δ. Γ. Α. κ. Γ. Αποστολάτος

20. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονιάς- Ιθάκης ( αριθμ. 108/2016 απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Κεφαλλονιάς – Ιθάκης), ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Κ-Ι κ. Γ. Τζωρτζάτος.

21. Oρισμός ελεγκτών για την χρήση του έτους 2014 της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ, ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

22.Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλο:
α) Κατασκευή στηθαίου ασφάλειας σε δημοτική οδό στον οικισμό Γεωργακάτων Τ.Κ. Διβαράτων.
β) Αποκατάσταση δρόμου διασταύρωσης «Λαγγάδα-Φαρακλάτα» Δ.Ε. Αργοστολίου, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

23. Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Oδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων» αναδόχου Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε., ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

24. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευή Ξενώνα ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ», ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

25. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Oριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στα Ραζάτα»., ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

26. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

27. Έγκριση πρακτικού αριθμ. 1/2016 της Επιτροπής Επίλυσης Φορ. Διαφορών Δήμου Κεφαλλονιάς, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

28. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας του ΤΕΧΝOΛOΓΙΚOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOΥ ΙΔΡΥΜΑΤOΣ (Τ.Ε.Ι.) ΙOΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και του ΔΗΜOΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ, ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γ. Κατσιβέλης.

29. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στα πλαίσια του έργου: «Ενεργειακό Αποτύπωμα Ιονίων Νήσων» – Τροποποίηση της αριθμ. 81/2016 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης.

30. Καθορισμός διαδικασίας κλήρωσης βραχυχρόνιων αδειών υπαιθρίου εμπορίου, ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

31. Λήψη απόφασης για ανακύκλωση αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (άρθρο 99 παρ. 6 του Ν. 1463/2006), ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

32. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης» και συγκεκριμένα στην διαδρομή «Προορισμός Ναπολέων», ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος.

33. Συμμετοχή στο 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Προαγωγή Υγείας με θέμα: «Υγιείς και Ανθεκτικές Κοινότητες», ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

34. Μετακινήσεις Α/Δ κ. Ε. Κεκάτου ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος.

35. Έγκριση μετακίνησης Α/Δ κ. Ε. Κεκάτου ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος.

36. Έγκριση της αριθμ. 39/2016 απόφασης της Ε.ΠOΙ.ΖΩ. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

O Πρόεδρος
ΓΕΡΑΣΙΜOΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤOΣ

dimotiko simvoulio
Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς