Συνεχίζουμε και σήμερα την δημοσίευση ντοκουμέντων γύρω από την πολύκροτη πλέον υπόθεση του XILOKASTRO GATE, με δύο έγγραφα-φωτιά εν όψει της δίκης (21/9/2017) στο Εφετείο Πατρών για την κληρονομιά Τυπάλδου.

Την επιστολή του δημάρχου Αλέξανδρου Παρίση στις 21 Απριλίου 2017 προς το Υπουργείο Οικονομικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την απάντηση της Αποκεντρωμένης στις 23/5/2017.

Η επιστολή που έστειλε ο Δήμος Κεφαλονιάς (υπογράφει ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης) στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση, αναφέρει:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας

Αριθ. Πρωτ. 11316

Αργοστόλι 21.04.2017

Πληροφ.: Νίκη Χριστοφοράτου

Δικηγόρος

Ταχ. Δ/νση: Δηµαρχείο Αργοστολίου

28100 Αργοστόλι

Τηλέφωνο 2671022933

Fax: 2671020150

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Δ/νση Δηµόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών

Τµήµα Α’ Εκκαθάρισης

Πειραιώς και Κολωνού 2

10437 Αθήνα

Αποκεντρωµένη Διοίκηση

Πελ/νήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών

Τμήμα Εκκαθάρισης

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28

Τ.Κ. 26441, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Κληροδότηµα Σπυρογεράσιµου Τυπάλδου.

Στις 13-5-1993 απεβίωσε στο Μαρούσι χωρίς να αφήσει κατιόντες ο αείµνηστος Σπυρογεράσιµος Τυπάλδος του Στυλιανού και της Αγγελικής.

Κατά το χρόνο του θανάτου του κατέλειπε δύο ιδιόγραφες διαθήκες: α) την από 8-4-1987 τοιαύτη που δηµοσιεύθηκε µε το υπ’ αριθ. 468/Δ474/εξ.13/3-9-1993 πρακτικό του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και κηρύχθηκε κυρία με την ταυτάριθμη απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου και β) την από 9-3-1988 αναφερόμενη ως «Συµπληρωµατική» ιδιόγραφη διαθήκη που δηµοσιεύθηκε µε το υπ’ αριθ. 469/Δ475/εξ. 14/30-9-1993 πρακτικό του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και κηρύχθηκε κυρία δια της µε τον αυτό αριθµό αποφάσεως του ιδίου Δικαστηρίου.

Σύµφωνα µε την από 8-4-1987 ιδιόγραφη διαθήκη του ο αποβιώσας άφησε γενική κληρονόµο του τη σύζυγό του Σουζάνα το γένος Μαξ Jais (Γιάϊς), στην οποία κατέλειπε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του.

Πλην όμως και όπως επί λέξει αναφέρει: «Το κτήµα της Συκιάς όπου έχω κάνει τις τουριστικές εγκαταστάσεις υπό την εµπορική επωνυµία «Σικυών Μπήτς» της αφήνω εφ’ όρου ζωής την επικαρπίαν και μετά το θάνατό της αφήνω να περιέρχεται εις τον Δήµο Ληξουρίου και µε τα έσοδα του να σπουδάζουν δύο νέοι προερχόµενοι από Κεφαλληνίας».

Όμως το ως άνω εκ των καταλειποµένων στοιχείων της κληρονοµιάς κτήµα της Συκιάς Ξυλοκάστρου, όπως προκύπτει, κατά το χρόνο θανάτου του κληρονοµούµενου δεν υπήρχε αυτούσιο στην κληρονομιά διότι στις 22-11-1988 εισφέρθηκε ως ατοµική επιχείρηση του διαθέτη στην ανώνυμη εταιρεία µε την επωνυµία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Σικυών Μπητς Α.Ε.» που συστήθηκε µε το υπ’ αριθ. 10.083/22-11-1988 καταστατικό της συµβολαιογράφου Πειραιώς Αλεξάνδρας Μίχου-Αποστολάτου και ως αντάλλαγμα του δόθηκαν 14.574 μετοχές επί συνόλου 17.500 μετοχών τη εταιρείας.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2016 απεβίωσε στον Πειραιά χωρίς να αφήσει κατιόντες η Σουζάνα Γκέρντρουντ Βαρβάρα χήρα ΣπυρογεράσιµουΤυπάλδου, το γένος Μαξ Γιάϊς.

Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας η Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών ενηµέρωσε το Δήµο µας ότι µετά το θάνατο της Σουζάνας χήρας Σπυρογεράσιµου Τυπάλδου ο Δήµος Κεφαλλονιάς, λόγω απόσβεσης επικαρπίας, έχει πλέον στην αποκλειστική του κυριότητα 14.574 αρχικές µετοχές της Εταιρίας «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Σικυών Μπητς ΑΕ», επισηµαίνοντάς µας µάλιστα ότι αυτές συνιστούν την κληροδοσία, υπό τη µορφή Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 50 παρ. 2 του Ν. 4182/2013 υπαγόµενο στο Δήµο Κεφαλλονιάς και ταγµένο προς υλοποίηση του σκοπού που όρισε ο διαθέτης. Κατόπιν της από 29-03-2017 επιστολής της εταιρίας «Σικυών Μπητς ΑΕ» ο Δήµος µας άσκησε ενώπιον του Εφετείου Πατρών την από 23-09-2016 αίτηση περί ερµηνείας δήλωσης βούλησης του διαθέτη Σπυρογεράσιµου Τυπάλδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 16η Μαρτίου 2017.

Κατά την ανωτέρω δικάσιμο άσκησε κύρια παρέμβαση κατά του Δήμου Κεφαλονιάς και της εταιρίας ο Ιωάννης Τυπάλδος, µέτοχος της εταιρίας «Σικυών Μπητς ΑΕ» στην οποία όπως επί λέξει αναφέρει «συνοµολογώ ότι η σύζυγος του διαθέτη είχε εν ζωή την πλήρη κυριότητα των 14.574 µετοχών με το βάρος της άµεσης κληροδοσίας υπό την αναβλητική αίρεση του επισυµβάντος την 13-02-2016 θανάτου του υπέρ του Δήµου Ληξουρίου και ήδη Κεφαλονιάς». Ουσιαστικά δηλαδή ο παρεμβαίνων παραδέχεται ότι στο Δήμο µας ανήκουν πράγματι οι 14.574 μετοχές όχι όμως επί συνόλου 17.500 μετοχών, αλλά επί συνόλου 55.500 μετοχών, όπως διαιρείται σήμερα το µετοχικό κεφάλαιο.

Τόσο η αίτηση του Δήµου µας όσο και η κύρια παρέμβαση πρόκειται να συζητηθούν στις 21-09-2017.

Επειδή τα ανωτέρω συνιστούν περίπλοκο και ιδιότυπο νοµικό θέµα, το οποίο τελικά µπορεί να τύχει διαφόρων νοµικών ερµηνειών και προσεγγίσεων και από το ίδιο το Δικαστήριο είτε προς όφελος του Δήµου είτε προς την αντίθετη αυτού κατεύθυνση, παρακαλούµε πολύ λόγω αρµοδιότητας να µας ενημερώσετε εάν υπάρχει η δυνατότητα να αποδεχθούµε τις 14.574 µετοχές επί συνόλου 55.500 και όχι επί συνόλου 17.500 χωρίς να είναι απαραίτητη η εκδίκαση της υπόθεσης, κατοχυρώνοντας µε τον τρόπο αυτό ο Δήµος μας τον αριθµό των µετοχών, που συνοµολογεί και η εταιρία, η αξία των οποίων ανέρχεται σήµερα στο ποσό του 1.040.583,6 ευρώ.

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης για το Δήµο μας και της µεγάλης οικονοµικής της αξίας παρακαλούµε για “την άµεση ανταπόκρισή σας.

Ο Δήμαρχος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Με την επιστολή του ο Δήμαρχος ζητάει να μάθει από τις προϊστάμενες Αρχές «λόγω αρμοδιότητας να μας ενημερώσετε εάν υπάρχει η δυνατότητα να αποδεχτούμε τις 14.574 μετοχές επί συνόλου 55.500 και όχι επί συνόλου 17.500 χωρίς να είναι απαραίτητη η εκδίκαση της υπόθεσης κατοχυρώνοντας με τον τρόπο αυτό ο Δήμος μας τον αριθμό των μετοχών, που συνομολογεί και η εταιρία, η αξία των οποίων ανέρχεται στο ποσό του 1.040.583,6 ευρώ».

Με λίγα λόγια, όπως προκύπτει από τα λόγια του ίδιου του Δημάρχου, ο Δήμος θέλει να ξεμπερδεύει με την υπόθεση δίχως Δικαστήρια και ζητάει να ενημερωθεί «αν υπάρχει η δυνατότητα» να αποδεχτεί «14.574 μετοχές επί συνόλου 55.500 και όχι επί συνόλου 17.500»!!!

Αυτό, σε απλά Ελληνικά μεταφράζεται …να γίνει δεκτή από τον Δήμο («να κατοχυρωθεί» μάλιστα λέει ο Δήμαρχος…) η πρόταση της Εταιρίας για το 26,26% των μετοχών και να αποποιηθεί το κληρονομικό του δικαίωμα για το 83,28%!!!

Η Δημοτική Αρχή με την αποκάλυψη του θέματος από τον «Η» στις 7/9/2017 εκδίδει δελτίο Τύπου την ίδια ημέρα (!) με το οποίο, προσπαθώντας να μπαλώσει την κατάσταση, πέφτει σε δύο εξόφθαλμες ανακρίβειες που την εξέθεσαν ανεπανόρθωτα:

1ον) Ισχυρίζεται ότι «το έγγραφο (είναι) της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλονιάς» ενώ το επίμαχο έγγραφο (11316/21-4-2017) φέρει …φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Δημάρχου Αλέξανδρου Παρίση, όπως σήμερα αποκαλύπτουμε. Η εν λόγω ανακρίβεια μόνο σε λάθος δεν μπορεί να αποδοθεί, αφού η υπογραφή του Δημάρχου είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά αντίθετα γίνεται για προφανείς λόγους… «να βγει λάδι ο Δήμαρχος» προς την κοινή γνώμη, αφού …το επίμαχο δελτίο Τύπου γράφτηκε, όπως υπάρχουν οι πληροφορίες, από άτομο που δεν γνωρίζει καν την υπόθεση!!!

2ον) Ισχυρίζεται ότι αυτό που ρωτιούνται Υπουργείο και Αποκεντρωμένη είναι «εάν είναι δυνατόν να κατοχυρωθεί άμεσα τουλάχιστον το 25%, ώστε αυτό να παγιωθεί πέρα πάσης αμφιβολίας, και εν συνεχεία να εξελιχθεί κανονικά η αντιδικία για το υπόλοιπο 50% το οποίο αμφισβητούν οι αντίδικοι του Δήμου Κεφαλλονιάς». Κάτι τέτοιο βέβαια δεν προκύπτει από κανένα σημείο της επιστολής του Δημάρχου, αλλά αντίθετα διατυπώνεται το σαφέστατο για ενημέρωση «εάν υπάρχει η δυνατότητα να αποδεχτούμε τις 14.574 μετοχές επί συνόλου 55.500 και όχι επί συνόλου 17.500»!!!

  •  Η απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην παραπάνω επιστολή του Δήμου Κεφαλονιάς (η οποία κοινοποιήθηκε και στο Εφετείο Πατρών), αναφέρει:

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28

Τ.Κ. 26441

Πάτρα. 23.5.2Ο17

Αριθ. Πρωτ.: 90658

ΠΡΟΣ:

Δήµο Κεφαλλονιάς

Νοµική Υπηρεσία

Πλ. Βαλλιάνου

Τ.Κ. 281 00

Αργοστόλι Κεφαλληνίας

ΚΟΙΝ:

Δικαστικό Γραφείο Πατρών

Φιλοποίµενος 14

Τ.Κ. 26221 ΕνταύΘα

ΘΕΜΑ: Περί της Κοινωφελούς Περιουσίας Σπυρογεράσιµου Στυλ. Τυπάλδου.

Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 11316/21-4-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι δύνασθε με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου σας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής σας, να αποδεχθείτε τις 14.574 μετοχές επί συνόλου 55.500 και όχι επί συνόλου 17.500. της εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Σικυών Μπητς Α.Ε.», (Γ.Ε.ΜΗ.:ω125755737000), χωρίς να είναι απαραίτητη η εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο Πατρών.

Για την έγκριση του συµβιβασµού και κατάργηση της δίκης, που εκκρεμείενώπιον του Εφετείου Πατρών (αρθ. 74§2 του Ν.4182/13), απαιτείται να αποσταλούν στην Υπηρεσία µας, αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συµβουλίου σας και του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, καθώς και πρακτικό συµβιβασμού στο οποίο θα υπάρχει η ρητή συναίνεση των εμπλεκοµένων, όπου και θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες αυτού.

Τέλος, παρακαλούµε το Δικαστικό Γραφείο Πατρών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, για την συνδροµή του στην προάσπιση των συµφερόντων της εν θέµατι Κοινωφελούς Περιουσίας και υπέρ του Δήµου Κεφαλλονιάς, σε περίπτωση που τα εµπλεκόµενα µέρη αποφασίσουν να προχωρήσουν στην κατάργηση της εν λόγω δίκης, σύμφωνα µε τα παραπάνω.

ΜΕ Ε.Γ.Γ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Η απάντηση της Αποκεντρωμένης ήλθε στις 23/5/2017 (έγγραφο 90658/2017), όπου γνωρίζει στο Δήμο ότι μπορεί να δεχτεί την πρόταση της εταιρίας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής χωρίς «να είναι απαραίτητη η εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο Πατρών». Και στη συνέχεια δίνει οδηγίες για το τυπικό μέρος που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος.

Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σε κανένα σημείο του εν λόγω εγγράφου η Αποκεντρωμένη δεν δίνει οδηγίες στους εκ των υστέρων ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής διά του από 7/9/2017 δελτίου Τύπου της περί «άμεσης κατοχύρωσης του 25% και εν συνεχεία να εξελιχθεί κανονικά η αντιδικία για το υπόλοιπο 50%», αλλά αντίθετα οι οδηγίες της αναφέρονται «για την έγκριση του συμβιβασμού και κατάργηση της δίκης που εκκρεμεί ενώπιον του Εφετείου Πατρών» (εννοεί την προσεχή δίκη την ερχόμενη Πέμπτη 21/9) παραθέτοντας μάλιστα και τη σχετική νομοθεσία (άρθ. 74 παρ.2 του Ν 4182/13). Είναι δε προφανές ότι η εξέλιξη της υπόθεσης θα δερευνηθεί εκ νέου από την Αποκεντρωμένη και όχι μόνον.

  •  Όσον αφορά τους …μπακαλίστικους υπολογισμούς της Δημοτικής Αρχής σχετικά με το ποσοστό των κατεχομένων από τον Δήμο μετοχών …προσεχώς.
Aλ. Παρίσης
Η επιστολή του Δημάρχου στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Αποκεντρωμένη, που ζητά να αποδεχθεί ο Δήμος τις 14.574 μετοχές επί συνόλου 55.500 μετοχών (και όχι επί συνόλου 17.500 μετοχών), αξίας 1.040.583,60 Ε, «χωρίς να είναι απαραίτητη η εκδίκαση της υπόθεσης…».