Η «Κατασκευή ΑΤΕ» είναι τελικά ο προσωρινός ανάδοχος του έργου «Αξιοποίηση Λιμενικής Ζώνης Κυανής Ακτής», μετά την συζήτηση της ένστασης που έκανε η προαναφερόμενη Εταιρεία κατά της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία την είχε βγάλει …OFF, παρά το ότι είχε δώσει την μεγαλύτερη έκπτωση 49,09%, έναντι του 47,49 % που είχε δώσει η P.C. DEVELOPMENT S.A. (Σ.Σ.: Πρόκειται για την ανάδοχο εταιρεία που έφτιαξε την Πλατεία, την Υδρευση του Αργοστολίου και έχει αναλάβει και τις δύο φάσεις του έργου του Γηροκομείου).

Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση των προσφορών για το έργο στις 14-11-17, η προσφορά της «Κατασκευή ΑΤΕ» κρίθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού «μη παραδεκτή, γιατί στην εγγυητική επιστολή συμμετοχηής της δεν αναγραφόταν ο ΑΔΑΜ (Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου), όπως κατ’ ελάχιστα απαιτούνταν στο άρθρο 15 παρ. 2 της διακήρυξης».

Η αποκλεισμένη «Κατασκευή ΑΤΕ» κατέθεσε ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής, στην οποία αιτείτο την ακύρωση του Πρακτικού όσο αφορά την ακύρωσή της από το διαγωνισμό για τους εξής λόγους:

α) Θεωρεί ασήμαντη παραδρομή που εμφιλοχώρησε στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που δεν συνιστά πλημμέλεια -λόγο απόρριψης της προσφοράς- καθόσον προσδιορίζεται ξεκάθαρα το έργο για το οποίο εέχει εκδοθεί.

β) Ακόμη κι αν η επίμαχη παραδρομή ήθελε θεωρηθεί ως πλημμέλεια της προσφοράς, η αναθέτουσα Αρχή όφειλε, αντί για αποκλεισμό να καλέσει για διόρθωση.

Επιπλέον στην ένσταση αναφέρεται ότι το Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς-Ιθάκης αυτοζημιώνεται, αποκλείοντας την Εταιρεία για αστείους λόγους, αναφερόμενοι στην αρ. 9/ 2015 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με θέμα «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ». Μεταξύ δε των χαρακτηριστικών περιπτώσεων διαφθοράς που διαλαμβόνονται στον κατάλογο, συμπεριλαμβάνονται «η απόρριψη προσφορών για επουσιώδη σφάλματα». Προς το σκοπό αυτό ζητά να αρθεί ο αποκλεισμός και να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον καθ’ ότι η προσφορά είναι πιο συμφέρουσα σε σχέση με την προσφορά του προσωρινού μειοδότη.

Καταλήγοντας η Εταιρία στην ένστασή της ζητά να γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις της, να ακυρωθεί το Πρακτικό, που ακυρώνει την Εταιρεία από τον Διαγωνισμό, να γίνει δεκτή η προσφορά της Εταιρείας και να ανακηρυχθεί ως προσωρινός μειοδότης του έργου.

Τελικά, αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτή την ένσταση, το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου στις 29 Δεκεμβρίου (Αριθ. Αποφ. 204/17 ), όπου το Δ.Σ. ανακήρυξε προσωρινό μειόδοτη του έργου την «Κατασκευή ΑΤΕ», στην οποία θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αξιοποίηση Λιμενικής Ζώνης Κυανής Ακτής».

Να σημειωθεί, ότι επί της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, μπορεί ο οιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να κάνει ένσταση.

Δ.Δ.-