5 υποτροφίες από το Κληροδότημα Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα

Το Κληροδότημα «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», ανακοινώνει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών σε Κεφαλλονίτες επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως εξής:

Δύο (2) υποτροφίες εξωτερικού επιπέδου 7 (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή αλλιώς Master – MSc) ή επιπέδου 8 (Διδακτορικού Διπλώματος – PhD) και

τρεις (3) υποτροφίες εσωτερικού επιπέδου 7 (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή αλλιώς Master) ή επιπέδου 8 (Διδακτορικού Διπλώματος).

Για κάθε υποτροφία εσωτερικού χορηγείται ποσό 2.500 € και για την υποτροφία εξωτερικού ποσό 5.000 €.

Από τις παραπάνω πέντε (5) υποτροφίες η μία (1) θα χορηγείται σε υποψήφιο καταγόμενο από τη Δημοτική Κοινότητα Πυλάρου, τόπο καταγωγής του Ευεργέτη Σπυρ. Φ. Αντύπα, εφόσον εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.

Διευκρινίζεται ότι οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και συνεπώς αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή από απόσταση δεν γίνονται δεκτές.

Η υποβολή αίτησης για παροχή υποτροφίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων εκείνων που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

❶ Η κάθε υποτροφία χορηγείται για ένα (1) έτος.

❷ H δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του Κληροδοτήματος και θα παρέχεται για ένα (1) ακόμη έτος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, κατ’ έτος, συνοδευόμενη από επίσημα πιστοποιητικά προόδου και επίδοσής του.

Η επιχορήγηση δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη για την λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή αλλιώς Master – MSc και τα τρία (3) έτη για την λήψη Διδακτορικού Διπλώματος – PhD.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

❶ Να κατάγονται από την Κεφαλονιά και να είναι γραμμένοι στο Δημοτολόγιο Δήμου Κεφαλονιάς οι ίδιοι ή τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς τους.

❷ Να έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Επιπέδου 6 (Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) ή από ισότιμο εξωτερικού με αντίστοιχο τίτλο αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

❸ Σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί από αυτές νόμιμα ή να έχει πάρει αναβολή στράτευσης για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του.

❹ Να μην είναι δικαιούχοι άλλης υποτροφίας για τον τίτλο των μεταπτυχιακών σπουδών, για τον οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ηλεκτρονικά σε ειδική φόρμα που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος: www.klirvaglianos.gr

Κατά την παραλαβή, θα συντάσσεται σχετικό Πρακτικό παραλαβής από τη Γραμματεία του Κληροδοτήματος, το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο του Κληροδοτήματος στην οδό Κ. Βεργωτή 5 στο Αργοστόλι. Τηλ: 26710-22524, Fax: 26710-22505), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος: www.klirvaglianos.gr

(Η Διαχειριστική Επιτροπή

του Κληροδοτήματος)