Περίεργη, όπως όλες …ή σχεδόν όλες, οι δημοτικές υποθέσεις και ταυτόχρονα άλλη μία απόδειξη ανικανότητας της Δημοτικής Αρχής Παρίση- Λυκούδη, να ολοκληρώσει μια δουλειά στην ώρα της, η σημερινή ιστορία της Δημοτικής Αρχής.

Ας την πιάσουμε όμως από την αρχή:

  • Στις 25/4/2016 με την 429/2016 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Α6ΤΩΕ5-ΕΚ3) γίνεται «Έγκριση μελέτης: «Υπηρεσίες ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακινήτων Δήμου Κεφαλονιάς» που συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς και αφορά στις εργασίες ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακινήτων Δήμου Κεφαλλονιάς, συνολικού προϋπολογισμού 19.680,00 ευρώ.
  •  Μετά από ένα μήνα στις 30/5/2016 με την 546/2016 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΙΖΦΩΕ5-120) γίνεται η απευθείας ανάθεση της πιο πάνω υπηρεσίας στην Εταιρεία Premium Consulting με έδρα την Αθήνα  με συνολική δαπάνη 19.065 ευρώ.

Το πώς βρέθηκε η εν λόγω εταιρεία από τον Δήμαρχο είναι άγνωστο και από πουθενά δεν προκύπτει αν υπήρξε κάποια ανακοίνωση για να υποβληθούν προσφορές.

  •  Την επομένη 31/5/2016 ο Δήμαρχος υπογράφει με τον εκπρόσωπο της εταιρείας την 17763/31-5-2016 σύμβαση (ΑΔΑ: Ω505ΩΕ5-ΡΤ8).

Στο άρθρο 1 της σύμβασης προσδιορίζεται ότι «Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υπηρεσία ανάδειξης ανάπτυξης των εξής ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κεφαλονιάς:

Ακίνητο Α. Οικόπεδο στην περιοχή Μετόχι Παλικής.

Ακίνητο Β. Διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 476,30 τ.μ. (238,15 ανά όροφο) επί οικοπέδου επιφάνειας 238,15 τ.μ. (100% κάλυψη) στο Φισκάρδο.

Ακίνητο Γ. Τουριστικό Περίπτερο Άσου (Διώροφο κτίριο 355,72 τ.μ., 177,86 τ.μ. ανά όροφο, στους πρόποδες του κάστρου της Άσου).

Ακίνητο Δ. Τουριστικό Περίπτερο Αίνου».

Επίσης στο άρθρο 2 της σύμβασης προβλέπεται: «Η συνολική τιμή της ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των 19.065,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται ως εξής: ποσό 13.000,00€ για το έτος 2016 και ποσό 6.680,00€ για το έτος 2017».

Τέλος, προβλέπεται στη σύμβαση ότι «η διάρκεια υλοποίησης της εργασίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και ολοκληρώνεται σε 18 μήνες (Σ.Σ.: 30/11/2017) με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που φαίνεται στον πίνακα που δημοσιεύουμε.

Κι ενώ η μελέτη θα έπρεπε σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα στη σύμβαση να έχει παραδοθεί σταδιακά σε τρία στάδια και να έχει εξοφληθεί αντίστοιχα μέχρι 30/11/2017, στις 12/6/2018 με το 145 Α /2017 ένταλμα και ΑΔΑ: ΩΞΞΛΩΕ5-ΑΦΛ (που σημαίνει ότι έχει εγκριθεί από τον (αναπληρωτή) επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου), πληρώνεται από τον Δήμο το 240/17 τιμολόγιο της εταιρείας αξίας 7.626,00 Ε που αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού ποσού (19.065 Ε) και το Α’ στάδιο των εργασιών (Φάκελος έργων), το οποίο όμως θα έπρεπε να έχει παραδοθεί και νάχει πληρωθεί σύμφωνα με τη σύμβαση μέχρι 31/7/2016!

Και οι αυτονόητες απορίες:

❶ Γιατί δεν αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο για την αξιοποίηση των τεσσάρων συγκεκριμένων ακινήτων του Δήμου και γιατί επιλέχτηκαν αυτά και όχι (και) κάποια άλλα; Από ποιό νόμο προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου ανήκει στον Δήμαρχο;

❷ Πως και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία; Μήπως μεσολάβησαν τίποτα γνωριμίες (λέμε τώρα…) και δόθηκε μια …δουλίτσα 19 χιλιαρικάκια σε …«φιλικό» πρόσωπο;

❸ Η δουλειά δόθηκε στις 31/5/2016 και έπρεπε νάχει παραδοθεί μέχρι 31/11/2017. Η Α’ Φάση έπρεπε νάχει παραδοθεί και νάχει πληρωθεί μέχρι 31/7/2017. Πως ο αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου φέρεται να εγκρίνει τιμολόγιο που πληρώνεται δύο χρόνια (σχεδόν) μετά την συμβατική προθεσμία;

❹ Για την χρονική επέκταση της σύμβασης κατά δύο περίπου χρόνια, υπάρχει αντίστοιχη απόφαση έγκρισης από τον Δήμαρχο που έκανε (καλώς ή κακώς) και την αρχική ανάθεση;

❺ Ο «φάκελος των έργων» της Α’ Φάσης παραδόθηκε στο Δήμο (έστω και με καθυστέρηση 20 και πλέον μηνών); Σύμφωνα με το ένταλμα πληρωμής, έχει βεβαιώσει η αρμόδια Επιτροπή για την «καλή εκτέλεση εργασιών». Για ευνόητους λόγους διαφάνειας, (λέμε τώρα…) μήπως πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα ο φάκελος, έστω και καθυστερημένα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να ενημερωνόταν το Σώμα και κατ’ επέκταση οι δημότες και να δινόταν οι κατευθύνσεις για τα επόμενα στάδια;

❻ Με τα νέα δεδομένα, πότε η Εταιρεία Premium Consulting προτίθεται να ολοκληρώσει και να παραδώσει όλο το έργο, ή μήπως (λέμε μήπως…), η ανάθεση πάει προς ακύρωση;

Το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης
Ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης