591.300Ευρώ για μεταφορά των μαθητών

269.000.000,00 Ε θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες της Χώρας, από το Υπουργείο Εσωτερικών από το λογαριασμό «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» (ΚΑΠ) μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς για τη μεταφορά των μαθητών (έναντι) θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ με το ποσόν των 591.300 Ευρώ.