Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Συντονιστής: Νίκος Παπαθεοδώρου) απέρριψε την ένσταση του εκπροσώπου της Παράταξης «Ενωμένη Τετράπολη» Βασίλη Ρουχωτά κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να παραμείνει ενιαίος ο Δήμος και να μη διασπαστεί.

Στην απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση καταλήγει ως εξής:

Ν. Παπαθεοδώρου
Μ. Αλυσανδράτος
Βασ. Ρουχωτάς

Με την υπό κρίση προσφυγή προσβάλλεται η αριθ. 314/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κεφαλλονιάς που αφορά στη «Λήψη απόφασης σχετικά με τη φημολογούμενη διάσπαση ή μη του Δήμου Κεφαλλονιάς». Η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος προκλήθηκε σύμφωνα με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Θεόδωρου Φλωράτου, όπως αναγράφεται στο κείμενο της απόφασης, από το γεγονός ότι «Τον τελευταίο καιρό ακούγεται έντονα ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να προβεί σε χωροταξικές αλλαγές του Καλλικράτη κυρίως σε νησιωτικούς Δήμους και μεταξύ αυτών φημολογείται ότι είναι και ο Δήμος Κεφαλλονιάς χωρίς καμία επίσημη πηγή να το διαβεβαιώνει.» Με τη συγκεκριμένη απόφαση διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις και γνώμες παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων σε μία πιθανή διάσπαση του Δήμου και ως εκ τούτου δεν επιφέρει καμία έννομη συνέπεια ούτε δεσμεύει τη διοίκηση. Δεν εμπεριέχει, δηλαδή, το στοιχείο της εκτελεστότητας της διοικητικής πράξης, το οποίο «συνίσταται στο ότι η συμπεριφορά που καθορίζει (ενέργεια ή παράλειψη), και γενικότερα η ρύθμιση την οποία θεσπίζει, είναι υποχρεωτική χωρίς άλλο, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία (….). Το χαρακτηριστικό αυτό της διοικητικής πράξης είναι συνέπεια του ότι με αυτή θεσπίζεται μονομερώς ένας κανόνας δικαίου» (Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, σελ.113, Αθήνα-Κομοτηνή 1996, εκδ. Αντ. Σάκκουλα).

Συνέπεται των ανωτέρω ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και δεν μπορεί να εξεταστεί το βάσιμο της υπό κρίση προσφυγής, αλλά πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως ασκηθείσα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απορρίπτουμε την από 12-11-2018 προσφυγή σας ως απαράδεκτη για τους στο σκεπτικό αναφερόμενους λόγους.

Κατά της απόφασης μπορείτε να προσφύγετε εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση, κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρ. 152 Ν. 3463/ 2006 Κέρκυρας (Ταχ. Δ /νση: Αλυκές Ποταμού Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ

  • Σχετικά με την απόφαση αυτή της Αποκεντρωμένης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συβουλίου Μάκης Αλυσανδράτος, έκανε την ακόλουθη δήλωση στον «Η»:

Ο κ. Ρουχωτάς προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά της 314/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε τη φημολογούμενη διάσπαση του Δήμου μας. Στην Απόφαση αυτή η πρόταση να παραμείνει ενιαίος ο Δήμος Κεφαλλονιάς είχε πλειοψηφήσει με 16 ψήφους έναντι των άλλων προτάσεων που ήταν για 4 Δήμους 15 ψήφοι, για 3 Δήμους 3 ψήφοι, και για 5 Δήμους 2 ψήφοι.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε την προσφυγή του κ. Ρουχωτά ως απαράδεκτη με το σκεπτικό ότι η εν λόγω Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου δεν ήταν ούτε άμεσα ούτε δυνητικά εκτελεστή από τη Διοίκηση αλλά ήταν απλώς γνωμοδοτική προς το ΥΠΕΣ εν όψει της δικής του αναμενόμενης Απόφασης για την πιθανολογούμενη διάσπαση του Δήμου μας.