Το Λιμενικό ταμείο, αποφάσισε πρόσφατα την επαναφορά του περιπτέρου του Παναγή Πεφάνη στην παλιά του θέση, δικαιώνοντας τον περιπτερά, αλλά και τον «Η», που ανέδειξε το θέμα με πρτοσέλιδα δημοσιεύματά του!

Πιο συγκεκριμένα, σε απόφαση του Δ.Σ. του Λ.Τ. της 10ης Ιουλίου 2019, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι σύμφωνα με την αρ. 19016 απόφαση ΔΣ είχε εγκριθεί η μετεγκατάσταση του περιπτέρου του κ. Πεφάνη Παναγή από το σημείο που βρισκόταν πλησίον Γέφυρας Δεβοσέτου, στην απέναντι πλευρά της οδού, στο παραλιακό πεζοδρόμιο της Αντ. Τρίτση στο Αργοστόλι, μεταξύ της οδού Μερτζάνη και της οδού πλησίον Εκκλησίας Σισιώτισσας.

Με την αρ. 225/16,  που συμπληρώθηκε η αρ. 190/16 απόφαση Δ.Σ Ως προς την χρονική διάρκεια της μετεγκατάστασης περιπτέρου στα πλαίσια του έργου “Διαμόρφωση Παραλιακής ζώνης Γέφυρα-Λαχαναγορά», αποφασίστηκε η μετατόπιση του περιπτέρου να είναι προσωρινή, και ότι το περίπτερο θα επανερχόταν στην αρχική του θέση, μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Αναφερόταν δε ότι η σχετική δαπάνη για την προσωρινή μετατόπιση, την επαναφορά του και τις τυχόν φθορές του κατά την μετατόπιση, θα βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελείας του οποίου γίνεται η μετατόπιση, δηλαδή την Υπηρεσία μας. Για την μετεγκατάσταση του περιπτέρου είχε ληφθεί έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 4072/12 από το ΓΓΛΛΠ& Ν.Ε. του Υπ. Ναυτιλίας και Ν.Π. (ΑΔΑ Ω91P4653ΠΩ- 61 κ) καθως και οι εγκριτικες αποφασεις του Γεν. Γραμματεα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρ. 208 137/16-11-16 (ΑΔΑ 70N4OP10-X2Η) και αρ. 237536/27-12-16 (ΑΔΑ ΩΛΟΥΟΡΙΦ-E54) Με το αρ. 2 1876/14-7-17 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς, μας διαβιβάζει το από 4-7-17 πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση του έργου «Διαμόρφωση απαραλιακής ζώνης γέφυρα-Λαχαναγορά».

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος προτείνει την επαναφορά του περιπτέρου στην αρχική του θέση, έναντι εκκλησίας Σισιωτίσσης, και ειδικότερα στο ύψος του σημείου της πρώτης δημοτικής οδού μετά την εκκλησία και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 91 ν.4504/29-11-17 (ΦΕΚ 184 A’), το από 4-7-17 πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση του έργου «Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης γέφυρα-Λαχαναγορά», την αρ. 225/16 απόφαση Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επαναφορά του περιπτέρου του κ. Παναγή Πεφάνη στην αρχική του θέση στη Λιμενική Ζώνη Αργοστολίου, έναντι εκκλησίας Σισιωτίσσης, και ειδικότερα στο ύψος του σημείου της πρώτης δημοτικής οδού μετά την εκκλησία. Ειδικότερα ο χώρος απεικονίζεται στο αρ.01 σχέδιο-απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Τα έξοδα της επαναφοράς του περιπτέρου, θα βαρύνουν τον Φορέα μας.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 162 /2019.

Αργοστόλι, 15-7-19
Ο Πρόεδρος
Αλεξανδρος
Μοσχονάς

Ο περιπτεράς της Γέφυρας Π. Πεφάνης
Ο πρόεδρος του Λ.Τ. Αλ. Μοσχονάς
Ενα από τα δημοσιεύματα του «Η» (21/2/19) για το περίπτερο της Γέφυρας