Από το Υπουργείο Υποδομών εγκρίθηκαν 110.700 Ευρώ για αποκατάσταση βλαβών από τους σεισμούς στα κτίρια του Πυροσβεστικού Σταθμού, καθώς και στον πύργο ελέγχου και τον αεροσταθμό του Αερολιμένα μας στις Μηνιές.
Η σχετική απόφαση αναφέρει:¨
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α.Των άρθρων 21 και 22Α του ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του ν.3871/2010 «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» (ΦΕΚ 141/Α), του ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α) και του ν.4337/15 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ129/Α). β.Του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α).
2. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…» (ΦΕΚ114 /Α), Π.Δ. 72/2015 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 115/Α), Π.Δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α.
3. Το ΦΕΚ881 /Υ.O.Δ.Δ./2-12-2015 «Αποδοχή παραίτησης Υποδιοικητή της ΥΠΑ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Την ανάγκη για “εκτέλεση έργου αποκατάστασης βλαβών στα κτίρια α) Πυροσβεστικού Σταθμού, β) Πύργου Ελέγχου και γ)αεροσταθμού του Κρατικού Αερολιμένα Κεφαλληνίας λόγω βλαβών από τους σεισμούς της 26/01/2014”.
5. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ποσού που ανέρχεται σε εκατό δέκα χιλιάδες επτακόσια Ευρώ, €110.700,00, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ειδικού φορέα 39/120, και ΚΑΕ 5183-, οικονομικού έτους 2016, για εκτέλεση έργου αποκατάστασης βλαβών στα κτίρια α) Πυροσβεστικού Σταθμού, β) Πύργου Ελέγχου και γ) αεροσταθμού του Κρατικού Αερολιμένα Κεφαλληνίας λόγω βλαβών από τους σεισμούς της 26/01/2014.

O Διοικητής
Κωνσταντίνος  Λιντζεράκος