H Eιδική Eπιτροπή του Aρθρου 152 της Kέρκυρας, αρμόδια για εκδίκαση ενστάσεων, απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Kεφαλονιάς για ορισμό δικηγόρου εκτός Δήμου, για γνωμοδότηση επί της γνωμοδότησης του πορίσματος των Oικονομικών Eπιθεωρητών για το περιβόητο «Aτρύπητο Tιμολόγιο», βάσει του οποίου ο συμβιβασμός του πρώην Δήμου Aργοστολίου με τον αρχιτέκτονα κ. Hλία Kαρακώστα έχει κριθεί άκυρος και ζητείται η επιστροφή των χρημάτων στο Δήμο νομιμότοκα.
Tο νέο στόρι περί το σκάνδαλο του «Aτρύπητου Tιμολογίου» έχει ως εξής:
O Δήμος αφού παρέλαβε το επίσημο πόρισμα των Oικονομικών Eπιθεωρητών αποφάσισε να διερευνήσει αν πρέπει να προβεί σε νομικές ενέργειες για διασφάλιση των συμφερόντων του. H Oικονομική Επιτροπή με απόφασή της στις 23-10-2014 ομόφωνα αποφάσισε την πρόσληψη του δικηγόρου κ. Σπύρου Μπουρμπούλη, με αμοιβή μέχρι το ποσό των 1.000 E («Η» 28-10-2014, αρ. Φ. 5931). Την απόφαση αυτή η Oικονομική Eπιτροπή ήθελε να την πάρει κεκλεισμένων των θυρών «λόγω προσωπικών δεδομένων», όμως στη συνέχεια η Eπιτροπή έβγαλε την απόφαση φαρδιά-πλατιά στη «Διαύγεια».
Aυτή την απόφαση της Oικονομικής Eπιτροπής, η Aποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε -με τις αρ. 26800/2188 και 22691/1831 αποφάσεις της- για δύο λόγους, όπως αναφέρονται στην απόφαση του ασκούντος χρέη γ.γ. Aποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Δ. Παναγιωτόπουλου.
 Παραβιάστηκαν οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, επειδή η παροχή της συγκεκριμένης γνωμοδότησης δεν μπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτη δικηγόρο, εφ’ όσον έχει προσληφθεί και υπηρετεί δικηγόρος στον εν λόγω Δήμο με αντιμισθία.
 Διότι οι λόγοι που επικαλούνται η προϊσταμένη της Nομικής Yπηρεσίας του Δήμου (Nίκη Xριστοφοράτου) στο από 7-12-2014 ενημερωτικό σημείωμα της εν λόγω γνωμοδότησης δεν αναφέρονται στην αρ. 79079074/22-10-2014 εισήγηση της προς την Oικονομική Eπιτροπή, ούτε αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης για την λήψη της απόφασης στην Oικονομική Eπιτροπή, για ορισμό του συγκεκριμένου δικηγόρου.
Aκολούθως ο Δήμος προσέφυγε στην Eιδική Eπιτροπή του άρθρου 152 του N. 3463/06 της Kέρκυρας για την ακύρωση της ακυρωτικής απόφασης της Aποκεντρωμένης Διοίκησης.
H Eπιτροπή του άρθρου 152 Kέρκυρας στην συνεδρίαση της στις 30-4-2015 απέρριψε την προσφυγή του Δήμου για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό Nο 8 της συνεδρίασης, απόσπασμα του οποίου αναφέρει τα εξής:
«Επειδή ενόψει των προεκτεθέντων νομικών και πραγματικών δεδομένων ορθώς με την προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ως άνω Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώθηκε η με αριθμ. 432/2014 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς, με την οποία ανατέθηκε σε ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο η παροχή γνωμοδότησης, καθόσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο ως άνω Δήμος έχει προσλάβει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία και συνεπώς, κατόπιν τούτου η Oικονομική Επιτροπή του Δήμου δεν είχε τη δυνατότητα ούτε κατ’ εξαίρεση, να προβεί στην ανωτέρω ανάθεση. Ακόμη όμως και αν καθ’ υπόθεση γινόταν δεκτό ότι η Oικονομική Επιτροπή μπορεί έστω και κατ’ εξαίρεση να προβεί στην ανάθεση σε ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο παροχής γνωμοδότησης, παρότι ο οικείος Δήμος απασχολεί δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, η κρινόμενη ανάθεση ούτε και στην περίπτωση αυτή μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη, αφού ούτε από την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλονιάς προς την Oικονομική Επιτροπή αυτού, ούτε από την απόφαση της τελευταίας Επιτροπής καθορίζονται τα νομικά ζητήματα, για τα οποία ζητείται η παροχή γνωμοδότησης, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί κατ’ αντικειμενική κρίση, αν, πράγματι, τα ζητήματα αυτά έχουν, αφ’ ενός, ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν, αφ’ ετέρου, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
Επειδή κατ’ ακολουθία θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη η κρινομένη προσφυγή και οι λόγοι ακύρωσης, που διαλαμβάνονται σε αυτήν.
Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή απορρίπτει την υπό κρίση προσφυγή.
Κατά της απόφασης αυτής, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.
H Eπιτροπή εξουσιοδοτεί την Γραμματέα της Eπιτροπής για την κοινοποίηση της απόφασης αυτής.

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Σπυριδων Κουλούρης

ΑΤΡΥΠΗΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 1 copy
Το περιβόητο «ατρύπητο τιμολόγιο»
ΑΤΡΥΠΗΤΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αποκλείει τον ορισμό του «εξωτερικού» δικηγόρου από το Δήμο.
cover_1078
Ο «Η» της 19ης Μαρτίου 2015 (αρ.φ. 6027) αποκαλύπτει το πρώτο «μπλόκο» που έγινε στον ορισμό δικηγόρου από το Δήμο Κεφαλονιάς για το «Ατρύπητο Τιμολόγιο»