Στα 12.663.618 Ευρώ ανέρχεται ο Προϋπολογισμός για το 2020 της ΔΕΥΑΚ, ο οποίος ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην προχθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2020 συντάχθηκε με γνώμονα τη δραστηριοποίηση της ΔΕΥΑΚ σε όλη τη γεωγραφική ενότητα της Κεφαλονιάς (περιλαμβάνει και τους τρεις νεοσύστατους Δήμους).

Το ταμειακό υπόλοιπο από το 2019 (τραπεζικές καταθέσεις) ανέρχεται στο ποσόν των 900.000 Ευρώ.

Από τις πωλήσεις νερού μέσα στο 2020 η ΔΕΥΑΚ προσδοκά να εισπράξει 3.400.000 Ευρώ, από τον Ν. 1069/80 (τέλη έργων) 1.950.000 Ε., από τέλη αποχέτευσης 725.000 Ε., λοιπά τέλη, Βιολογικό και συντηρήσεις 204.000 Ε., από την ύδρευση των τριών Δήμων 300.000 Ε..

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ
Σταύρος Σπαθής

Επίσης η ΔΕΥΑΚ στοχεύει να εισπράξει από οφειλές από τρίτες παρελθόντων ετών 1,7 εκατ. Ευρώ, ανείσπρακτο ΦΠΑ 1,6 εκατ. Ε, ενώ από επιχορηγήσεις έργων 1.888.618 Ε.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της, η ΔΕΥΑΚ έχει προϋπολογίσει πληρωμές 2.221.718 Ε. για ενταγμένα και προς ένταξη έργα, μεταξύ των οποίων 1.204. 142 Ε. για το έργο της αντικατάστασης του εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης Ληξουρίου, 300.000 Ε η Μονάδα Αφαλάτωσης στο Αργοστόλι, 167.226 Ε. για το έργα από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Αλβανία κ.λπ.

Οι υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΚ προς Τρίτους από παρελθόντα έτη ανέρχονται στο ποσόν των 2.764.000 Ε., ενώ η ΔΕΥΑΚ οφείλει 360.000 στο Δήμο Αργοστολίου, 180. 000 Ευρώ στο Δήμο Ληξουρίου και 144.000 Ευρώ στο Δήμο Σάμης.

Το κόστος Μισθοδοσίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΚ για το 2020 ανέρχεται στο ποσό των 930. 000 Ε.

Χ.Δ.-