Με ταχύτατες διαδικασίες ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος προέβει σήμερα το πρωΐ στον ορισμό του ανεξάρτητου δημοτικού σύμβουλου Σπύρου Ματιάτου, σε αντιδήμαρχο Ομαλών, στη θέση της μέχρι πρότινος αντιδήμαρχου Ομαλών Κρυσταλίας Μιχαλάτου, η οποία παραμένει μόνο αντιδήμαρχος Λειβαθούς.

Η απόφαση του δημάρχου αναφέρει τα εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Κεφαλληνίας

Δήμος Αργοστολίου

Αργοστόλι,06-04-2020

Αριθ. Πρωτ:-5585-

Αριθ. Απόφασης:-138-

Απόφαση

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου,

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει
 5. Το άρθρο 1 παρ. 25 εδαφ. 1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4600/2019
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα σύμφωνα με τα στοιχεία πληθυσμού της αριθμ. 28549/16-4-2019 αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Αργοστολίου, ανέρχεται στους 23.499 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αργοστολίου έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Την υπ’ αριθμ. 5483/02-04-2020 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σπυρίδωνα Ματιάτου
 9. Τις αριθμ. 7/66/02-09-2019 (ΑΔΑ ΩΞΘΙ46ΜΓΤΤ-58Ε) και 49/2247/04-10-2019 (ΑΔΑ 9Π8Θ46ΜΓΤΤ-13Η) αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Α/Δημάρχων
 10. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 7 Αντιδήμαρχοι.
 11. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/ 20.08.2019: «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3257/Β/2019) όπως ισχύει σήμερα
 13. Την ανάγκη ενίσχυσης του αριθμού των Α/Δημάρχων προκειμένου να υπάρξει πρόσθετη κατά τόπον επιμέλεια για τις Αποκεντρωμένες Δημοτικές Ενότητες, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες και την λήψη συνεχών εκτάκτων μέτρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο, ως Αντιδήμαρχο της ΔΕ Ομαλών του Δήμου Αργοστολίου, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία που θα διαρκέσει για ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ομαλών και συγκεκριμένα της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού και της φροντίδας και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών της αναφερόμενης Δημοτικής Ενότητας την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σε αυτήν, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται και τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα, καθώς και την διαχείριση των οχημάτων που βρίσκονται σε αυτήν, την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, τη συνεργασία με τον πρόεδρο για την επίλυση των προβλημάτων του καθώς και την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στην αναφερόμενη Δημοτική Ενότητα.

Με την παρούσα τροποποιείται αντίστοιχα η αριθμ. 7/66/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες της Α/Δημάρχου κας Κρυσταλιας Μιχαλάτου, η οποία στο εξής θα ασκεί τις κατά τόπον αρμοδιότητες που της έχουν μεταβιβαστεί αποκλειστικά στην Δ.Ε. Λειβαθούς.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε μια ημερήσια και μια εβδομαδιαία εφημερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Δι@υγεια καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων.

Σχετικά με τον καθορισμό αντιμισθίας για τον κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο ορίζεται ότι θα ασκεί τις αρμοδιότητες του άνευ αντιμισθίας.

Στην περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί η αντιδήμαρχος κα Μιχαλάτου Κρυσταλία.

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος