86 νέους γεωργούς εγκαθιστά στα Ιόνια Νησιά ο περιφερειάρχης

Την ένταξη πράξεων, στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017, που θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με το συνολικό ποσό των  1.747.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των ογδόντα έξι (86) δικαιούχων,  ξεκινούν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης Ένταξης Πράξεων (οικ. 107929/44178) 28-11-2018  και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό  έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και έχει διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η  μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.