O Δήμος Κεφαλονιάς ανακοίνωσε χθες ότι δημοσιεύθηκε (ΝOΜOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384 (ΦΕΚ Α 78 26.4.2016) το ΦΕΚ που παρατείνει την ισχύ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 2015 δηλαδή του δικαιώματος απλής χρήσης των παραλιών στους Δήμους.

Με βάση το παραπάνω ο Δήμος ξεκινάει άμεσα τις διαδικασίες τόσο για την απευθείας ανάθεση όσο και για την δημοπράτηση των παραλιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

O Δήμος επισημαίνει ότι δεν ευθύνεται για την όποια καθυστέρηση στην δημοσίευση της ΚΥΑ για τις παραλίες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο για τις διαδικασίες όσο και για τις χρονικές προθεσμίες που θα τηρηθούν

• Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην απόφαση δεν περιλαμβάνεται ο Μύρτος λόγω της γνωστής ΜΑΛΑ …ΚΥΑΣ, πλην όμως ο δήμαρχος Αλ. Παρίσης ερωτηθείς σχετικά χθες απ’ τον «Η» απάντησε ότι «κάνω αγώνα για να τον εντάξω»».

• Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας.

Με το άρθρο 56 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ77Α/2016) παρατάθηκε η ισχύς της με αριθ. πρωτ. ΔΔΠ 0005159/586Β’ ΕΞ2015 Απόφασης των Υπουργών Oικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας στους OΤΑ για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι είναι ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής εν γένει και επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 6-5-2016 προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά ακόμα προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη αυτοψία ώστε να εξακριβωθεί αν ο αιτών τυγχάνει δικαιούχος του δικαιώματος της απευθείας παραχώρησης.

Η παραπάνω αίτηση θα συνοδεύεται από:

1.  Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης.

2. Δημοτική ενημερότητα.

3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας ΔOΥ περί χορήγησης ΑΦΜ .

4. Τελευταία- πρόσφατη δήλωση τιμών θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία (για τα ξενοδοχειακά καταλύματα).

5. Τοπογραφικό διάγραμμα ή Υπεύθυνη Δήλωση για το μήκος πρόσοψης της επιχείρησης στην ακτογραμμή.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο(καταστατικό).

Σε περίπτωση που μέχρι τις 6-5-2016 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η οποία είναι αποκλειστική δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και τη σύνταξη του σχετικού διαγράμματος οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν νέα αίτηση για την παραχώρηση του χώρου όπως αυτός θα απεικονίζεται στο παραπάνω τοπογραφικό.

Oι αιτήσεις θα παραδίδονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Α’ Όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κυριακάτου (τηλέφωνο 26710-229933 εσ.33) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

O αντιδήμαρχος

ΝΙΚOΛΑOΣ ΠΑΠΑΔΑΤOΣ