9,10 και 11 Δεκεμβρίου οι κάλπες στο ΕΒΕΚΙ

Από το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης (Εκλογική Επιτροπή), ανακοινώθηκαν τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση 191573/24-08-2017 της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆. Ελλάδος και Ιονίου συγκροτήθηκε η εκλογική επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆Σ του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Με το Ν.4484/2017 αρ.58 παρ.6 οι εκλογές για την ανάδειξη νέων ∆Σ των Επιμελητηρίων ορίστηκαν να διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17ης ∆εκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με απόφαση της εκλογικής Επιτροπής οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆Σ στο Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης θα διεξαχθούν στις 09,10 και 11 ∆εκεμβρίου 2017. Κατόπιν αυτού καλούμε τα μέλη να εξοφλήσουν τις συνδρομές τους έως και την 30-10- 2017.

Ο Πρόεδρος

Σάββας Σαββαόγλου

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω