Αντιδήμαρχο Σάμης με αντιμισθία όρισε χθες με απόφασή του ο δήμαρχος Γεράσιμος Μονιάς την τ. πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστέα Αμίτση, με θητεία έως και στις 31/12/2023.

Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου, της κας Αμίτση της ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες:

• Τομέας Καθαριότητας του Δήμου

• Πολιτικές Ισότητας των Φύλων

• Τομέας Δημόσιας Υγείας Επίσης, χθες με αντίστοιχες αποφάσεις, ο κ. Μονιάς αποφάσισε:

◼︎ Την ανανέωση της θητείας των αντιδημάρχων Σάμης Σπύρου Σπαθή (άνευ αντιμισθίας) και Γεράσιμου Ποδαρά (με αντιμισθία) με θητεία έως 31/12/2023, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Σπύρος Σπαθής:

• Αντιδημαρχία Δημοτική́ς Ενό́τητας Σάμης

• Διεύ́θυνση Τεχνικώ́ν Υπηρεσιών και Δό́μησης

Γεράσιμος Ποδαράς:

• Αντιδημαρχία Δημοτική́ς Ενότητας Ερίσου

• Αδειοδοτήσεις και Ρύ́θμισης Εμπορικώ́ν δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπική́ς Οικονομική́ς Ανά́πτυξης

• Την αναπλήρωση του δημάρχου στην τέλεση πολιτικώ́ν γά́μων στην Δημοτική́ Ενό́τητα Ερί́σου, ό́ταν κωλύ́εται ή απουσιά́ζει. ︎

◼︎ Τον ορισμό της τ. αντιδημάρχου Πυλαρέων Αμαλί́ας Αλυσανδρά́του και του Θεμιστοκλή Δευτεραίου ως εντεταλμέ́νους Δημοτικούς Σύμβούλους του Δή́μου Σά́μης (άνευ αντιμισθίας) με θητεία έως 31/12/2023, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Αμαλία Αλυσανδρά́του:

• Την εποπτεία και συντονισμό του Τομέ́α Πρό́νοιας-Κοινωνική́ς Προστασί́ας και Μέ́ριμνας

• Την εποπτεί́α και συντονισμό́ του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπί́τι».

Θεμιστοκλής Δευτεραίος:

•Την εποπτεία και συντονισμό́ της τή́ρησης των διατάξεων που αφορού́ν τα Ζώα Συντροφιά́ς

• Την Αγροτική́ και Κτηνοτροφική Παραγωγή́ στον τομέ́α Φυτική́ς Παραγωγής, Γεωργικής Ανά́πτυξης και Αλιεί́ας

◼︎ Τέλος, χθες ο κ. Μονιάς όρισε ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σάμης, με θητεία έως 31/12/2023, τους αντιδημάρχους Γεράσιμο Ποδαρά και Αριστέα Αμίτση.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, σήμερα αναμένεται από τον κ. Μονιά η απόφαση για τον ορισμό του Στέλιου Σπαθή ως αντιδήμαρχου Σάμης και αναπληρωτή δημάρχου.