H I. Μονή Κηπουραίων και τα προβλήματα

Λαμπρή καί ἑορταστική ἦταν σήμερα, Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, ἡ ἀτμόσφαιρα στήν Ἱ. Μονή Κηπουραίων μέ τήν ἀναστάσιμη Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία, στήν ὁποία συμμετεῖχαν πολλοί χριστιανοί, τόσο ἀπό τό Ληξούρι καί τά γύρω χωριά, ὃσο καί ἀπό τό Ἀργοστόλι καί ἂλλα μέρη τοῦ Νησιοῦ μας. Ἡ ἀνακαίνηση τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς δίδει τήν δυνατότητα πλέον νά τελεῖται μέ ἂνεση ἡ Θ. Λειτουργία, ἐνῶ ἡ μερική ἀνακαίνηση τοῦ Ἀρχονταρικίου τῆς Μονῆς δίδει τήν χαρά τῆς συναντήσεως καί τῆς συναναστροφῆς τῶν συμμετεχόντων στήν λειτουργική ζωή τῆς Μονῆς.

Ἡ ὑδροδότηση τῆς Μονῆς, παλαιό δυσεπίλυτο πρόβλημα, λύθηκε ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἒτους 2019 καί εἶναι μεγάλη ἡ ἱκανοποίηση καί ἡ χαρά ὂχι μόνο τῶν ἑκάστοτε Ἐκκλησιαζομένων στή Μονή ἀλλά καί τῶν ἐπισκεπτῶν της.

Στή σημερινή Πασχάλια ἑορταστική ἀτμόσφαιρα ἐπισημάνθηκε ἡ ἒλλειψη τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας τοῦ χώρου τῆς Μονῆς, καί διότι ἒχει διακοπεῖ ἡ σταθερή τηλεφωνική της σύνδεση μέ τόν ὑπόλοιπο κόσμο τοῦ νησιοῦ, ἀλλά καί διότι οὖτε διά τῆς κινητῆς τηλεφωνίας ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας. Ὁλόκληρη ἡ περιοχή ἀπό τήν θέση «πλατειά ἂμμος» ἕως τόν «ταφιό», τήν Μονή Κηπουραίων καί μέχρι τό φανάρι στό «γέρο γόμπο» καί πρός τό «Ξί» δέν ὑπάρχει δυνατότητα κινητῆς τηλεφωνίας.

Ἡ ἐπισήμανση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ φέρει στήν ἐπιφάνεια τήν ὠμή πραγματικότητα, ὃτι ὁλόκληρη ἡ ἀνωτέρῳ περιοχή εἶναι ἀπομονωμένη καί σέ περίπτωση ἒκτακτης ἀνάγκης π.χ. πυρκαϊάς, δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν μέ φαινόμενα κατολίσθησης, τροχαίων ἀτυχημάτων κυρίως κατά τήν θερινή τουριστική περίοδο ἢ προβλήματα ὑγείας διά τούς ἐπισκέπτες – τουρίστες τῶν παραλιῶν τῆς περιοχῆς, δέν ὑπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας. Πρέπει κανείς νά φθάσει ψηλά στή γραμμή τῆς περιοχῆς τῶν Χαβδάτων διά νά τηλεφωνήσει ἢ νά πιάσει σήμα τό φορητό του τηλέφωνο. Πραγματικά ἡ κατάσταση διά τήν περιοχή εἶναι πολύ δύσκολη.

Τό πρόβλημα βέβαια ἒχει ἐντοπισθεῖ ἀπό τά προηγούμενα χρόνια ἀπό τόν Ἀντιδήμαρχο Παλλικῆς κ. Γεώργιο Κατσιβέλη ὁ ὁποῖος καταβάλλει προσπάθειες διά τήν ἐπίλυσή του. Τό θέμα αὐτό ἀπασχολεῖ πλέον ἒντονα τόσο τήν Διοίκηση τῆς Μονῆς, ὃσο καί τήν Ἱερά Μητρόπολη ὓστερα ἀπό τήν μικρή ἀνακαίνηση τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία καί θά παραμείνει τό καλοκαίρι ἀνοιχτή στούς ἐπισκέπτες.

Ὓστερα ἀπό τήν ἐπίλυση τοῦ θέματος τῆς ὑδροδότησης τῆς Μονῆς, ἡ Διοικούσα – Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς Μονῆς καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἢδη ἒχουν ξεκινήσει μεγάλον ἀγώνα διά τήν ἐπίλυση καί αὐτοῦ τοῦ προβλήματος. Πρός τοῦτο θά συνεργασθοῦν τόσο μέ τόν Δῆμο καί τόν Ἀντιδήμαρχο Παλλικῆς, (ἂλλωστε ὁ κ. Γ. Κατσιβέλης ἒχει βοηθήσει τήν Μονή σέ πολλά θέματα μέχρι σήμερα καθώς καί στήν ὑδροδότησή της), ὃσο καί μέ τήν COSMOTE Κεφαλληνίας καί ὃποιον ἂλλο φορέα δύναται νά βοηθήσει στό θέμα αὐτό. Βέβαια θά φροντίσουμε ἡ ἐπίλυση τοῦ θέματος νά καλύπτει ὂχι μόνον τήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Κηπουραίων, ἀλλά ὁλόκληρη τήν ἀνωτέρῳ εὐρύτερη περιοχή ἡ ὁποία εἶναι ἀπομονωμένη τηλεφωνικῶς ἀπό τό ὑπόλοιπο νησί καί τόν ἒξω κόσμο.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Ευχές από τον Μητροπολίτη


Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος ἐπί τῇ Λαμπροφόρῳ Ἑορτῇ τοῦ Πάσχα καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζί μέ τό Ἀληθῶς Ἀνέστῃ ὁ Κύριος, εὒχεται εἰς ὃλους τούς Κεφαλ-λῆνες Χρόνια Πολλά, κάθε πρόοδον καί προκοπήν, διαρκῇ δέ τήν χαράν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἰς τήν καρδίαν ἑνός ἑκάστου καί εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Μέ χαράν καί ἰδιαίτερην στοργήν στρέφομεν καί πάλιν φέτος τήν σκέψιν μας, ἐν προσευχῇ, πρός ὃλους τούς Ἀποδήμους ἀδελφούς Κεφαλλῆνες, τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὐρισκομένους, εὐχόμενοι ὁ Ἀναστάς Κύριος νά ἐπιδαψιλεύει εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων, πᾶν ἀγαθόν Αὐτοῦ, ὑγείαν, πρόοδον καί εὐημερίαν ἐν παντί ἒργῳ ἀγαθῷ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ –

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ἐν Κυρίῳ

Ἀναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ὁ Κεφαλληνίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ