H Levante Ferries μειώνει τους ρύπους!

Για μια ακόμη χρονιά, και εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, η LEVANTEFERRIESκατάφερε όχι μόνο να υποβάλλει εμπρόθεσμα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) τις Εκθέσεις Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) για όλα τα πλοία του στόλου της, αλλά και να επαληθευτούν από τον εξουσιοδοτημένο φορέα της ΕΕ, τον ιταλικό νηογνώμονα RINA. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η LEVANTEFERRIESνα απονεμηθούν τα αντίστοιχα Έγγραφα Συμμόρφωσης, που πιστοποιούν το επίτευγμα της και τη δέσμευση της για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη προστασία του περιβάλλοντος.Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για όλα τα υπόχρεα πλοία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του EMSAμετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (γνωστή και ως EUMRV), από 01/01/2018 όλα τα εμπορικά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 5000 GT, που καταπλέουν ή αποπλέουν από λιμάνι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένα να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης (Monitoring), Υποβολής Εκθέσεων (Reporting) και Επαλήθευσης (Verification) των εκπομπών CO2. Σκοπός του Συστήματος MRV είναι η καταγραφή των εκπομπών του CO2που οφείλονται στις θαλάσσιες μεταφορές. Αν και η ναυτιλία αποτελεί μέχρι και σήμερα το πιο φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά και το πιο αποδοτικό μέσω μεταφοράς, το CO2συμβάλει στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και τη κλιματική αλλαγή.

Η προβλεπόμενη διαδικασία EUMRVείναι ιδιαίτερα απαιτητική για μια ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί 8.700 δρομολόγια ετησίως και μεταφέρει πάνω από 1,9 εκατ. επιβάτες και 560.000 οχήματα.

Για να μπορέσει να ικανοποιήσει σωστά τις απαιτήσεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως για να μπορέσει να καταγράψει με ακρίβεια τις καταναλώσεις καυσίμων και να υπολογίσει τις εκπομπές CO2, η LEVANTEFERRIESέχει σχεδιάσει και υλοποιήσει έναν πολύπλοκο Αλγόριθμο, με χρήση ΑΙ, ο οποίος επεξεργάζεται συνεχώς ένα τεράστιο πλήθος δεδομένων και υπολογίζει ανά κάθε δρομολόγιο, επιβάτη και όχημα το μεταφορικό έργο που εκτελεί και τις καταναλώσεις καυσίμων και εκπομπές CO2που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά.

Τα αποτελέσματα του 2019 ήταν ιδιαίτερα ευχάριστα, αν και αναμενόμενα. Αν και υπήρξε σημαντική αύξηση του Μεταφορικού Έργου σε Επιβάτες (pax-nm) και Οχήματα (mt-nm), που ξεπέρασε το 11% για το FIORDILEVANTEκαι το 40% για το MAREDILEVANTE, η Κατανάλωση Καυσίμου με βάση τη διανυθείσα απόσταση (kg/nm) παρέμεινε σταθερή. Αυτό, όμως, που είναι αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Καταναλώσεις Καυσίμων και αντίστοιχα οι Εκπομπές CO2με βάση το μεταφορικό έργο που εκτέλεσαν (σε g/pax-nmκαι g/mt-nm) μειώθηκαν, για μεν το FIORDILEVANTEκατά 13%, για δε το MAREDILEVANTEκατά 18%! Το ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ και ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ αποτελούν νέα αποκτήματα της εταιρείας, και δεν υπάρχουν προηγούμενα στοιχεία σύγκρισης, αλλά τα αποτελέσματα και για αυτά παρουσιάζονται εξίσου ελπιδοφόρα.

ΠΛΟΙΟ FIOR DI LEVANTE MARE DI LEVANTE
ΕΤΟΣ 2018 2019 Δ (%) 2018 2019 Δ (%)
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (nm) 47.503 44.840 -5,6 41.738 48.155 15,4
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ (M/E) ΕΠΙΒΑΤΗ (pax-nm) 9.129.221 9.912.035 8,6 8.963.478 12.362.658 37,9
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ (M/E) ΦΟΡΤΙΟ (mt-nm) 13.048.969 14.511.376 11,2 15.474.949 21.678.955 40,1
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑ ΝΜ (kg/nm) 80,1 81,1 1,3 80,6 80,7 0,2
ΕΚΠΟΜΠΕΣCO2 ΑΝΑ Μ/ΕΕΠΙΒΑΤΗ(g/pax-nm) 86,5 75,0 -13,2 65,1 53,0 -18,6
ΕΚΠΟΜΠΕΣCO2 ΑΝΑ Μ/ΕΦΟΡΤΙΟ(g/mt-nm) 855,5 736,8 -13,9 645,4 553,32 -17,4

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά η LEVANTEFERRIESτα κατάφερε χωρίς να χρειαστεί να μειώσει καθόλου τη ταχύτητα των πλοίων της, που αποτελεί και τη πιο εύκολη λύση για δραστική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2. Τουναντίον, μέσω επιλεγμένων παρεμβάσεων και συστηματικής συντήρησης των πλοία της, που θα παρουσιαστούν παρακάτω, η LEVANTEFERRIESκατόρθωσε το ακατόρθωτο! Αύξησε την υπηρεσιακή ταχύτητα των πλοίων της, για να μπορέσει να μεταφέρει τους επιβάτες της πιο γρήγορα στον προορισμό τους, αλλά ταυτόχρονα κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές CO2.

Τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές και τις συνεχείς επενδύσεις της Εταιρείας για την αναβάθμιση του στόλου της και τη καλύτερη δυνατή συντήρηση των πλοίων της και ικανοποιούν την αυξημένη ευαισθησία της για τη προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασμό της Τοπική Κοινωνίας. Μέσα από έναν συνδυασμό καλά σχεδιασμένων και σωστά στοχευμένων δράσεων, η LEVANTE FERRIES:

 • Βελτιστοποιεί τη κατανομή των δρομολογίων και των πλοίωνπου τα εξυπηρετούν, με γνώμονα πάντα τη καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών της.
 • Βελτιστοποιεί τη λειτουργία όλων των μηχανημάτωνπάνω στα πλοία της, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα τους και να μειώνει σημαντικά τη κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.
 • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη τακτική και καλύτερη δυνατή συντήρησηόλων των πλοίων της, με χρήση γνήσιων ανταλλακτικώνκαι συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα του κατασκευαστή κάθε μηχανήματος.
 • Εφαρμόζει εξελιγμένα Συστήματα ΑΙ και τεχνολογίες machinelearningγια τη Συντήρηση με βάση τη Κατάσταση(Condition-based Maintenance) και τη πρόληψη βλαβών που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία του πλοίου.
 • Εφαρμόζει σωστό Σχεδιασμό Ταξιδίωνκαι βελτιστοποίηση της διαγωγήςτων πλοίων της. Αν και η υπάρχει η δυνατότητα σχεδίασης πορείας ευνοϊκής με τον καιρό (weatherrouting), η ύπαρξη προκαθορισμένων δρομολογίων καθιστά την εφαρμογή της δύσκολη.
 • Πραγματοποιεί συχνό καθαρισμό της γάστρας και γυάλισμα των προπελών όλων των πλοίων της, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της υδροδυναμικής τους και μείωση της αντίστασης τριβής.
 • Χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας σιλικονούχα και απολύτως οικολογικά υφαλοχρώματα, για τους ίδιους παραπάνω λόγους (βελτίωση υδροδυναμικής και μείωση αντίστασης τριβής).
 • Εκπαιδεύεισυνεχώς τα στελέχη της, στα πλοία και στη ξηρά, στις νέες τεχνολογίες και κώδικες της ναυτιλίας.

Για τη LEVANTE FERRIESτα πλοία δεν είναι απλά ένα μεταφορικό μέσο που εξασφαλίζει τη διασύνδεση των Νησιών με την Ηπειρωτική Ελλάδα και τη μεταφορά των κατοίκων και τουριστών με άνεση και ασφάλεια. Για τη LEVANTE FERRIESτα πλοία προσφέρουν μια πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των Νησιών μας. Επιπλέον, τα πλοία συμβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση του πλούτου των Νησιών!

ΗLEVANTEFERRIESκαταβάλει κάθε προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμιση του στόλου της, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά 50% μέχρι το 2030και τη μηδενική εκπομπή ρύπων μετά το 2050, με μετατροπή του στόλου της σε κλιματικά ουδέτερο! Για τον σκοπό αυτό συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη χρήση καθαρών καυσίμων και αξιολογεί συνεχώς καινοτόμες προτάσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων του κόσμου για εναλλακτικά καύσιμα, νέες τεχνολογίες πρόωσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Πρόσφατα, η LEVANTEFERRIESολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ELEMED (ELectrification in the Eastern MEDiterranean) για τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ως εναλλακτικό καύσιμο στη ναυτιλία, αποσκοπώντας να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, η LEVANTEFERRIES, με ιδία κεφάλαια, εγκατέστησε πάνω το πλοίο της FIORDILEVANTEτη κατάλληλη υποδομή ηλεκτροδότησης (shoreconnection), έτσι ώστε, κατά τη διανυκτέρευση του πλοίου στον λιμένα Κυλλήνης να σταματά η λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανών του πλοίου, με αποτέλεσμα τη μείωση της ηχορύπανσης και όλων των αερίων ρύπων στην περιοχή.

Πολύ σύντομα, η ίδια εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί και για την ηλεκτροφόρτιση των μπαταριών που θα εγκατασταθούν στα πλοία της LEVANTEFERRIESκαι θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτροπρόωσή τους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, με στόχο τη προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, η LEVANTEFERRIESήταν από τις πρώτες ναυτιλιακές εταιρίες που το 2019 ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το μαζούτ χαμηλού θείου (LSFO), πολύ πριν τη καταληκτική ημ/νία της 1/1/2020 που είχε θέσει ο Παγκόσμιο Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) .

Το ενδιαφέρον της LEVANTEFERRIESγια τη προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ σοβαρό και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά από μια σειρά δράσεων, όπως είναι:

 • Η χρήση ανακυκλώσιμου χαρτιούστα εισιτήρια και σε όλα τα έντυπα της εταιρείας.
 • Tο ηλεκτρονικό εισιτήριο(e-ticket), το οποίο δεν αποτελεί μόνο μια ακόμη ευκολία της τεχνολογίας, που αναβαθμίζει σημαντικά την εξυπηρέτηση του Επιβάτη, αλλά καταργεί και τις εκτυπώσεις!
 • Η ψηφιοποίηση του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης της Εταιρείαςκαι η κατάργηση, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, της παραδοσιακής ανάγκης εκτύπωσης και υπογραφής ενός μεγάλου όγκου εντύπων, απαραίτητων για τη καλή λειτουργία και ασφάλεια των πλοίων. Στόχος της είναι η καθολική κατάργηση του χαρτιού και η δημιουργία μιαςpaperlessεταιρείας και πλοίου.
 • Ηκατάργηση των πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης από τα κυλικεία των πλοίων και η χρήση οικολογικών συσκευασιών.
 • Ο διαχωρισμός και ανακύκλωση όλων των απορριμμάτων τωνπλοίων & πρακτορείων της.
 • Η μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος τωνπλοίων, μέσω των αερίων εκπομπών, και η προσπάθεια μείωσής του.
 • Η χρήση φωτοβολταϊκών πάνελγια τον φωτισμό των πλοίων (βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας).
 • Ηηλεκτροδότηση των πλοίων της από τη ξηρά, με στόχο την αθόρυβη λειτουργία τους και μηδενική ρύπανση (ELEMED).

Η LEVANTEFERRIESείναι μια νέα εταιρεία με όραμα να προσφέρει στο επιβατικό κοινό της μια αξέχαστη θαλάσσια εμπειρία. Ο στόλος της αποτελείται από 5 επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία – ferryboats, που δραστηριοποιούνται στη περιοχή του Ιονίου Πελάγους και εξυπηρετούν τα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και Ιθάκη από τη Πάτρα ή τη Κυλλήνη. Τα πλοία αυτά είναι τα: FiorDiLevante, MareDiLevante, Κεφαλονιά, Ανδρέας Κάλβος και Σμύρνα. Η LEVANTE FERRIESφροντίζει όχι μόνο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών της, αλλά και για τη προβολή των νησιών που εξυπηρετεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, που συμβάλλει στην ανάπτυξη και αύξηση του πλούτου των νησιών αυτών.

 

Dr.ΚυριάκοςΠ.Μάχος, HSQE Director, Levante Ferries MC