O Σύλλογος Ατρου ευχαριστεί για τη χρηματοδότηση και αποκατάσταση της εκκλησίας της Ι.Μονής Ατρου

Γερ. Σταματάτος

Ευχαριστίες απευθύνει ο Σύλλογος Φίλων Ι. Μονής Ατρου (πρόεδρος Γεράσιμος Σταματάτος) με ανοικτή επιστολή προς τον περιφερειάρχη κ. Θόδωρο Γαλιατσάτο, τον αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα και τον καθηγητή Σόλωνα Ξενόπουλο για τη χρηματοδότηση και αποκατάσταση της Εκκλησίας της Μονής Ατρου.

Το κείμενο έχει ως εξής:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι.ΜΟΝΗΣ Υ.Θ. ΑΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστόλιον 14 Μαρτίου 2017

Ηλία Ζερβού 12, Αργοστόλιον, 28100

«Λαβών Δίδου», Σωσιάδης (6ος αιών π.Χ.)

Προς:

Τους Αξιοτίμους Κυρίους Κυρίους:

  1. Θεόδωρον Γαλιατσάτον Περιφερειάρχην Ιονίων Νήσων

Εις Κέρκυραν, 49100

  1. Παναγιώτην Δρακουλόγκωναν Αντιπεριφερειάρχην Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Ενταύθα

  1. Σόλωνα Ξενόπουλον

Ομότιμον Καθηγητήν Ε.Μ.Π μετά των μετ’ αυτόν Συνεργατών 1) Ερίτιμον κ.Ελένην Χατζηνικολάου Αρχιτέκτονα και των κυρίων Παύλου Κρεμέζη Πολιτικού Μηχανικού και Δημητρίου Δαλαβάγκα Η/Μηχανολόγου Μηχανικού

Δεινοκράτους 11, 11524 Αθήνας

Κοινοποίησις:

  1. Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κύριον Δημήτριον, εις ον επεδόθησαν ιδία χειρί τα εν τω παρόντι αναφερόμενα έγγραφα τη 15/2/ε.ε.

Ενταύθα

  1. Παν/τον Καθηγούμενον Ι.Μονής Υ.Θ Άτρου κ. Δανιήλ εις Πόρον, 28090
  2. Κύριον Νικόλαον Παπαδάτον, Αντιδήμαρχον Ελειού Πρόννων.

εις Πόρον, 28090

Η άμεσος ευγενής και ιστορικώς βεβαιωτική ανταπόκρισίς Σας εις την ελαχιστοτάτην συμβολήν του πτωχού Συλλόγου μας να έχει ποιάν τινά υλικήν συμμετοχήν εις το πολιτικόν και εθνικόν έργον και σκοπόν του θεσμού της Ελληνικής μας Πολιτείας, της οποίας εντιμώτατοι φορείς είσθε αμφότεροι, συνεκλόνισε εξ ευγνωμοσύνης παγκεφαλληνιακής αποτολμώ αναμφιβόλου και, προσωπικής συγκινησιακά του Συλλόγου μας, ο οποίος εγένετο τιμιτικώς δέκτης, αφ’ ενός μεν του υπ.αριθμ. πρωτ. οικ.2138/498 της 11 Ιανουαρίου 2017 επείγοντος εγγράφου του εξ’ υμών Αντιπεριφερειάρχου κ.Παν. Δρακουλόγκωνα με θέμα: Εισήγηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΥ Ι.Μ. ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, αφ’ ετέρου δε, του Περιφερειάρχου Ιονίων Νήσων κ. Θεοδώρου Γαλιατσάτου, μετά του υπ’ αυτόν Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, λόγω του ληφθέντος: «Αποσπάσματος. Από τα πρακτικά της Περιφερείας Ιονίων Νήσων, με αριθμό «της 7-1-2017 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 2017 «στην Κέρκυρα και με Αρ. Απόφασης 7-1-2017, ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Συντήρηση και «Αποκατάσταση Εκκλησίας φούρνου Ι.Μ. Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου «Κεφαλονιάς στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με την εξής «Απόφασιν:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει την υποβολή για «ένταξη της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ «ΦΟΥΡΝΟΥ Ι.Μ. ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» στο «επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ως η εισήγηση. «Μειοψηφούντος του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γουλή Θεόδωρου. Οι «Περιφερειακοί Σύμβουλοι Σπύρου Σπυρίδων, Μεταλληνός Παναγιώτης «(Τάκης) ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Στασινόπουλος «Γεώργιος δήλωσε ΠΑΡΟΝ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ.αριθμό 7-1/21-1-2017»

Αυτάς τας θερμάς ευχαριστίας ημών και προς τον ομότιμον Καθηγητήν του Ε.Μ.Π. κύριον Σόλωνα Ξενόπουλον μετά των ανταξίων Συνεργατών του,οι οποίοι ανταποκριθέντες εις το υπ’ αριθμ.πρωτ. οικ. 81238/18654/20-9-2016 έγγραφον της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος απευθυνθέν προς τον Σύλλογόν μας με θέμα: «Εκκρεμότητες που αφορούν το έργο αποκατάστασης της Εκκλησίας και παραδοσι ακού φούρνου στην Μονή Υ.Θ. Άτρου» προέβητε άνευ ουδεμιάς αμοιβής, πέραν της αρχικής, εις νεωτέραν εκπόνησιν μελέτης έργου υπό τον τίτλον: «Μελέτη Συντήρηση ς και αποκατάστασης Εκκλησίας Ι. Μονής Υ. Θε οτόκου Άτρου Κεφαλληνίας. Τεχνική έκθεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων Αθή να Φεβρουάριος 2017» διαβιβασθείσαν προς την ανωτέρω Δ/σιν παρά της εξ υμών εριτίμου κυρίας Ελένης Χατζηνικολάου διά της από 23 Φεβρουαρίου 2017 επιστολής της, αντίτυπα των οποίων επεδόθησαν και ημίν μεταγενεστέρως παρά του αρμοδίου Μηχανικού κ. Αγγέλου Τσιτσέλη.

Συνεχίζοντες εν συνεχεία μετ’αυτού περί της περαιτέρω διαδικασίας προς υλοποίησιν του έργου της ανωτέρω μελέτης μας διαβεβαίωσεν ότι προβλέπεται η σύναψις προγραμματικής συμβάσεως μεταξύ Περιφερείας Ιονίων Νήσων και Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας δηλονότι Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας, επανερχομένου εν ισχύει των θεσμών Εκκλησίας και Πολιτείας, εφ’όσον κορυφούται κατά την ταπεινήν γνώμη μας, η υλοποίησις του έργου επισκευών και αναδείξεως της Μονής διά του στοιχειωδώς απαραιτήτου έργου της Εκκλησίας ταύτης και του φούρνου.

Μετά βαθυτάτης ευγνωμοσύνης, Τιμής και θερμών συγχαρητηρίων δια την υπέροχον ιστορικήν, πολιτιστικήν και θρησκευτικήν προσφοράν Σας υπέρ της συντηρήσεως και αναδείξεως της ιστορικής Μονής της φιλτάτης Νήσου μας Κεφαλληνίας.

Υποσημειούται

Ο Πρόεδρος

Γεράσιμος Ι.

Σταματάτος

H εκκλησία της Ι. Μονής Ατρου.