Έκκληση για ενίσχυση της Ι.Μ. Κηπουραίων

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΚΗΠΟΥΡΑΙΩΝ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας και ἡΔιοικούσα– Διαχειριστική Ἐπιτροπή  τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κηπουραίων ἀνακοινώνουν στα Μέλη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὃτι ἡ ἀνακαίνησις τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἒχει προχωρήσει σημαντικά.

Ὡς γνωστν ἡ ΠανήγυριςτῆςἹ. ΜονῆςκατάτήνἑορτήντοῦΕὐαγγελισμοῦτῆςΘεοτόκουἐτελέσθηἐντόςτοῦΚαθολικοῦ.

Εὐχαριστοῦμε θερμῶς ὃλους ὃσους ἐβοήθησαν ἀνωνύμως μέχρι σήμερα διά τήν ὁλοκληρωσιν τῶν πρώτων ἐργασιῶν ἢτοι: α) τήν κατασκευήν καί τόν χρωματισμόν τῆς οὐρανίας τοῦ Ναοῦ, β) τήν κατασκευήν καί τοποθέτησιν τῶν παραθύρων τοῦ Ναοῦ, γ) τήν κατασκευήν καί τοποθέτησιν τῶν τριῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ, δ) τήν ἀνακαίνησιν τῶν δύο μικρῶν ἀποθηκευτικῶν χώρων καί ε) τήν ἀνακαίνησιν τοῦ δαπέδου τοῦ Ναοῦ.

Δυνάμεθα πλέον νά λειτουργοῦμε ἐντός τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς παρά τίς πολλές ἐλλείψεις.

Εὐρίσκονται εἰς ἐξέλιξιν δύο ἐπείγουσες ἐργασίες ἢτοι: α) ἡ κατασκευή στασιδίων, ἀναλογίων καί λοιπῶν μικρῶν ἐπίπλων τοῦ Ναοῦ καί β) ἡ ὑδροδότησις τῆς Μονῆς.

Διά τοῦτο καί παρακαλοῦμεν θερμῶς τούς βουλομένους καί δυναμένους νά βοηθήσουν οἰκονομικῶς εἰς τήν ἀποπεράτωσιν τῶν δύο αὐτῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, νά ἀπευθυνθοῦν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν εἲτε εἰς τόν Μητροπολίτην προσωπικῶς (τηλ. 2671028011) εἲτε εἰς τόν Ἡγούμενον – Πρόεδρον τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φώτιον Γαβριελᾶτον.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ