Αποφάσεις του Δ/ντή της Αστυνομίας Ιωάννη Μπούμη για τροχονομικές ρυθμίσεις

Ο Αστυνομικός Δ/ντής Ιωάννης Μπούμης

Α Π Ο Φ Α Σ Η  4/2023

ΘΕΜΑ : « Απόφαση προσωρινών τροχονομικών ρυθμίσεων-Καρναβαλικές  εκδηλώσεις  2023 στις πόλεις Ληξουρίου και  Πόρου Κεφ/νίας».

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη

 • Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
 • Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
 • Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής  Αστυνομίας».
 • Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής      Αστυνομίας».
 1. Το υπ’ αριθμ. 1156 από 15-2-2023 έγγραφο του Δήμου Ληξουρίου .
 2. Το υπ’ αριθμ’ Δ.Υ. από 14-2-2023 έγγραφο της Κοινότητας Πόρου.
 • Την υπ’ αριθ. 7170/23/332344 από 16-2-2023 αναφορά του  Τμήματος Τροχαίας  Αργοστολίου.
 1. Την υπ’ αριθμ’ 7173/23/329204 από 16-2-2023 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

Στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν στο Ληξούρι και στον Πόρο  Κεφαλληνίας την Κυριακή 19-2-2023  και με σκοπό την εξασφάλιση της  ομαλής διεξαγωγής των εν λόγω εκδηλώσεων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων αλλά και της   ασφαλούς κυκλοφορίας  πεζών και οχημάτων και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

ΚΥΡΙΑΚΗ  19-2-2023

 α) Για την πόλη του Ληξουρίου:

Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης όλων των οχημάτων  από την 10:00΄ ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων, στα ακόλουθα σημεία:

-Στην οδό Α. Λασκαράτου και συγκεκριμένα  από το ύψος του Λιμεναρχείου Ληξουρίου, έως το ύψος της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης.

-Σε όλη την περίμετρο της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης.

β) Για την πόλη του Πόρου:

Την προσωρινή  διακοπή της κυκλοφορίας  όλων των οχημάτων και την απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης από την 12:00΄ ώρα έως την 16:00΄ ώρα στα ακόλουθα σημεία:

-Στην Λεωφόρο Γερ. Μεταξά και συγκεκριμένα  από το ύψος της διασταύρωσή  της με την οδό 25ηςΜαρτίου (θέση Παιδικής Χαράς) έως την διασταύρωσή  της με την οδό Αλ. Παπάγου.

-Σε όλο το μήκος της οδού Αλ. Παπάγου και συγκεκριμένα από την διασταύρωσή της με την Λεωφόρο  Γερ. Μεταξά  έως την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. Βαλεριάνου-Πόρου.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς των πόλεων του Ληξουρίου και Πόρου  που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής,  του  Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και του Α.Σ. Ελειου-Πρόννων.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για  μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν.  2696/99 << Κ.Ο.Κ.>> για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με  το άρθρο 48 Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων και τις υποδείξεις των τροχονόμων.


Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η     5 /2023        

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό  Ν. 41 (Ληξούρι-Χαβδάτα), λόγω εκτέλεσης έργων».

Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου 8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων 3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα Οδικής  κυκλοφορίας », όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου 33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής Αστυνομίας».

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής Αστυνομίας».

ε)  Την υπ’ αριθ. Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΜΕ3/359467 από 16-11-2022 Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

στ) Την υπ’ αριθ. 2501/10/37-γ από 17-11-2022 Απόφαση μας (ΑΔΑ: ΨΒ5146ΜΤΛΒ-ΩΤΒ).

ζ) Την υπ’ αριθ. 2501/10/347-δ από 5-12-2022 Απόφαση μας (ΑΔΑ: 9ΠΒ546ΜΤΛΒ-ΦΘ5).

η)  Την υπ’ αριθ. 2501/10/37-στ από 29-1-2023 Απόφαση μας (ΑΔΑ:6ΕΦΗ46ΜΤΛΒ-ΙΨ2 ).

θ) Την από 15-2-2023 αίτησης Αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.-ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε».

ι) Το υπ’ αριθ. Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΑΛΙ/58655 από 22-2-2023 έγγραφο της  Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ια) Την υπ’ αριθ. 7173/23/375221 από 22-2-2023 αναφορά του Α.Τ Παλικής.

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την παράταση ισχύος του άρθρου 1 της ανωτέρω (η) σχετικής απόφασης μας και ορίζουμε ότι η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Νο41 (Ληξούρι-Χαβδάτα) παρατείνεται για το χρονικό διάστημα από 24-2-2023 έως την 15-3-2023 ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ λόγω συνέχισης εκτέλεσης των εργασιών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν  όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 της ανωτέρω (στ) σχετικής απόφασης μας.


Α Π Ο Φ Α Σ Η  6/2023

ΘΕΜΑ : «Απόφαση προσωρινών τροχονομικών ρυθμίσεων – Καρναβαλικές   εκδηλώσεις  2023 στην πόλη Αργοστολίου Κεφ/νίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

 1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
 2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
 3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής  Αστυνομίας».
 4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής      Αστυνομίας».
 1. Το υπ’ αριθμ. 3292 από 22-2-2023 έγγραφο του Δήμου Αργοστολίου.
 2. Την υπ’ αριθ. 7170/23/376397 από 22-2-2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας  Αργοστολίου.

Στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας την Παρασκευή  24-2-2023 η Βραδινή Παρέλαση και την Κυριακή 26-2-2023 η Κεντρική Καρναβαλική Παρέλαση και με σκοπό την  εξασφάλιση της  ομαλής διεξαγωγής των εν λόγω εκδηλώσεων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων, αλλά  και της  ασφαλούς  κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων  και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-2-2023

Α) Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας  όλων οχημάτων από 19:00΄ ώρας, έως 21:00΄ ώρας στα κατωτέρω τμήματα των οδών  :

 • στην οδό Α. Μεταξά από την συμβολή της με την οδό Λιθοστρώτου, μέχρι την συμβολή της με την οδό Α. Τρίτση .
 • στην οδό Α. Τρίτση από την συμβολή της με την οδό Α. Μεταξά, μέχρι την συμβολή της με την οδό Α. Χοιδά.
 • καθ’ όλο το μήκος της οδού Ρ. Βεργωτή και στις δύο πλευρές της.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 26-2-2023

Β) Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης-στάθμευσης όλων οχημάτων από 14:00΄ ώρας, έως 16:00΄ ώρας στα κατωτέρω τμήματα των οδών  :

 • καθ’ όλο το μήκος της οδού Ρ. Βεργωτή και στις δύο πλευρές της.

 Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως Αργοστολίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων με μέριμνα και φροντίδα του  Τμήματος Τροχαίας  Αργοστολίου.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για  μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν.  2696/99 << Κ.Ο.Κ.>> για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ»,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  με  το άρθρο 48 Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων και τις υποδείξεις των τροχονόμων.


Α Π Ο Φ Α Σ Η  7/2023

ΘΕΜΑ : «Απόφαση προσωρινών τροχονομικών ρυθμίσεων – Καρναβαλικές   εκδηλώσεις  2023 στην πόλη Ληξουρίου Κεφ/νίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη

 1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
 2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
 3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής  Αστυνομίας».
 4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής      Αστυνομίας».
 1. Το υπ’ αριθμ. 1156 από 15-2-2023 έγγραφο του Δήμου Ληξουρίου .
 2. Την υπ’ αριθ. 7173/23/329204 από  16-2-2023 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

Στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν στο Ληξούρι Κεφαλληνίας το Σάββατο 25-2-2023 η Βραδινή Παρέλαση και την Κυριακή 26-2-2023 η Κεντρική Καρναβαλική Παρέλαση και με σκοπό την  εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εν λόγω εκδηλώσεων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων, αλλά  και της  ασφαλούς κυκλοφορίας  πεζών και οχημάτων  και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

1) ΣΑΒΒΑΤΟ  25-2-2023

Α) Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από 15:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

α)  Στην οδό Στ. Τυπάλδου από το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Β. Χαριτάτου, έως την διασταύρωση της οδού Τ. Μπασιά με την οδό Ε. Βενιζέλου.

β) Στην οδό Ε. Βενιζέλου, έως την  διασταύρωσή της με την  οδό Γ. Λαμπράκη.

γ) Στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, σε όλο το μήκος της.

δ) Στην οδό Α. Λασκαράτου από την διασταύρωσή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, έως το ύψος Πλατείας  Εθνικής Αντίστασης.

ε)  Σε όλη την περίμετρο της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης .

Β) Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από 19:00΄ ώρα έως το πέρας των εκδηλώσεων στα ανωτέρω τμήματα των οδών.    

2) ΚΥΡΙΑΚΗ 26-2-2023

Α) Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από 10:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

α)  Στην οδό Ε. Βενιζέλου  από την διασταύρωσή με την οδό Τυπάλδου Μπασιά, έως την οδό Γ. Λαμπράκη .

β) Στην οδό  Ηρώων Πολυτεχνείου, σε όλο το μήκος της.

γ) Στην οδό Α. Λασκαράτου από την διασταύρωσή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, έως το ύψος της Εθνικής Τράπεζας Ληξουρίου.

δ) Στη οδό Μαντζαβινάτου από την διασταύρωσή της με την οδό Α. Λασκαράτου, έως την διασταύρωσή της οδό Τ. Μπασιά .

ε) Στην οδό Α. Ευαγγελάτου από την  διασταύρωσή της με την  οδό Ριζοσπαστών, έως τη διασταύρωσή της με την  οδό Σ. Τυπάλδου.

στ) Στην οδό Τ. Μπασιά από την διασταύρωσή της με την οδό  Λαυράγκα, έως την διασταύρωσή της με την οδό Σ. Λούζη (με κατεύθυνση την έξοδο της πόλης προς Κατωγή).

ζ) )  Σε όλη την περίμετρο της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης.

Β) Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από 12:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα ανωτέρω τμήματα των οδών. 

Γ) Αντιδρόμηση κυκλοφορίας (αλλαγή φοράς) από 13:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

Στην οδό Α. Ευαγγελάτου από την διασταύρωσή της με την οδό Ριζοσπαστών, έως ην διασταύρωσή της με την οδό Σ. Τυπάλδου.

 Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως Ληξουρίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για  μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν.  2696/99 << Κ.Ο.Κ.>> για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ»,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  με  το άρθρο 48 Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυν. Διευθυντής