Απόφαση για τα αλιεύματα

«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων».

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση-Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που αφορούν σε επενδύσεις για κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού για επεξεργασία των υπολειμμάτων των προϊόντων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας – Μέτρο 3.1.22 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με ημερομηνία έναρξης 10.10.2017 και ώρα 12.00 και ημερομηνία λήξης 10.01.2018 και ώρα 14.00

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας 26713-60643, 26713-60573 και 26713-60572.

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Τμήμα Αλίειας