Απόφαση για το Ωράριο Καταστημάτων

Απόφαση για το ωράριο λειτουργιας καταστημάτων κατά τις Κυριακές και Αργιες για τη Θερινή περιοδο έτους 2018 στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ισχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977), εξέδωσε ο περιφερειάρχης Θόδωρος Γαλιατσάτος.

Η απόφαση αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Εχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:

  1. α. Των άρθρων 159, 186 (παρ. ΙΙ Δ7) του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοικησης και της Αποκεντρωμένης Διοικησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β. Του άρθρου 18 της υπ’αρ. πρωτ. 276433/ 10-11-2017 (ΦΕΚ 4038/Β/23-11-2017) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοικησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονιου με την οποια εγκριθηκε η 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλιου Ιονιων Νήσων για την τροποποιηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσιας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

γ. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/ Α/13-07-2010) «Ενισχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδικτυο-Πρόγραμμα – Διαύγεια και Διατάξεις».

δ. Του άρθρου 46 του Νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/06-07-1994) «Περι χρονικών οριων λειτουργιας καταστημάτων και εργασιας του προσωπικού αυτών», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α /08-08-2013) περι λειτουργιας των

εμπορικών καταστημάτων που βρισκονται εντός της χερσαιας ζώνης τουριστικών λιμένων, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 (παρ.2) του Β. Διατάγματος 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/ 13-09- 1966) περι Κυριακής και ημέρας αργιας αναπαύσεως.

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονιων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α 27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 899/76 με τις οποιες ο πρώην Δήμος Αργοστολιου (όπως ισχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περιοδο 1976-1977 και έχει χαρακτηριστει ως τόπος τουριστικός).
  3. To αριθμ. πρωτ. Οικ. 36893/8778/27. 4.2018 έγγραφό μας προς το Υπουργειο Τουρισμού για την από του Νόμου προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη του.

4.Το. αριθμ. πρωτ. Οικ. 32673/7748/17. 4.2018 έγγραφο μας προς τις Επαγγελματικές Οργανώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων.

  1. Το από 26/4/2018 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολιου «Η Κράνη».
  2. Το υπ’αρ. πρωτ. 7864/8-05-2018 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπουργού Τουρισμού για την κατ’ εξαιρεση λειτουργια καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κινηση στο πρώην Δήμο Αργοστολιου (όπως ισχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περιοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις ημέρες αργιας κατά την τουριστική περιοδο έτους 2018, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα εμπορικά καταστήματα που βρισκονται μέσα στην χερσαια ζώνη τουριστικών λιμένων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175 /Α).

7.Την ανάγκη εξυπηρέτησης της αυξανόμενης τουριστικής κινησης που εμφανιζεται ιδιαιτερα κατά την τουριστική περιοδο στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Εγκρινουμε την κατ’ εξαιρεση λειτουργια των καταστημάτων τροφιμων που εξυπηρετούν την τουριστική κινηση στο πρώην Δήμο Αργοστολιου (όπως ισχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περιοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις ημέρες αργιας, κατά την τουριστική περιοδο έτους 2018, ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, με το εξής ωράριο 08:30 π.μ. -23:00 μ.μ.
  2. Εγκρινουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των τουριστικών καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολιου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περιοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις ημέρες αργιας κατά την τουριστική περιοδο έτους 2018 ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με το εξής ωράριο: 09:00 π.μ. -23:00 μ.μ.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνιας υπογραφής της μέχρι τη λήξη της τουριστικής περιόδου, ήτοι: 30-11-2018.

Ο περιφερειάρχης

Ιονίων Νήσων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ