Η Εκλογική Επιτροπή Ιθάκης για τις εκλογές ΕΒΕΚΙ

Ο πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής Ιθάκης για τις εκλογές του ΕΒΕΚΙ κ. Αλέξανδρος Ταφλαμπάς

Συγκροτήθηκε από το Συντονιστή́ της Αποκεντρωμέ́νης Διοίκησης κ. Νίκο Παπαθεοδώρου η Εφορευτική́ Επιτροπή Ιθάκης για την ανά́δειξη των μελώ́ν του Διοικητικού́ Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθά́κης (ΕΒΕΚΙ), η οποία αποτελείται αποότους κάτωθι:

  1. Πρόεδρος ο Αλέξανδρος Ταφλαμπάς, δικηγό́ρος με αναπληρού́μενο από την Ιωάννα Κουβαρά, δικηγό́ρο.
  2. Αθανά́σιο Λιβιτσάνη, μέλος του Επιμελητηρί́ου Κεφαλονιάς και Ιθά́κης, αναπληρού́μενο από τον Στέ́φανο Φιαμπό́λη, επίσης μέ́λος του Επιμελητηρίου.
  3. Πιστουλα Μαρούλη, υπά́λληλο του Δήμου Ιθά́κης, αναπληρούμενη από́ τον Ευθύμιο Βαρβαρή́γο, επίσης υπά́λληλο του Δήμου Ιθά́κης
  4. Ιωά́ννη Βλασσόπουλο, υπά́λληλο του Δήμου Ιθά́κης, αναπληρού́μενο από́ την Ιωάννα Θωμά́, επί́σης υπάλληλο του Δήμου Ιθά́κης και
  5. Γεώ́ργιο Οικονομίδη, υπά́λληλο του Δήμου Ιθά́κης, αναπληρούμενο από́ την Χρυσοστό́μη Παΐζη, επίσης υπά́λληλο του Δήμου Ιθάκης.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί́ η Βασιλική Ρεμαντά́, υπά́λληλο του Δήμου Ιθάκης, αναπληρούμενη από́ την Αναστασία Χαλκιοπούλου, επίσης υπάλληλο του Δήμου Ιθά́κης.

Έργο της Επιτροπής είναι η διεξαγωγή́ της ψηφοφορίας στην Ιθάκη κατά τις ημέ́ρες των εκλογώ́ν και η, μετά́ το πέ́ρας της ψηφοφορίας, ασφά́λιση και αποστολή́ του εκλογικού υλικού στην Εκλογική́ Επιτροπή́ του ΕΒΕΚΙ στο Αργοστόλι, για τις περαιτέ́ρω διαδικασίες διαλογής και ανακή́ρυξης.

Ο πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής Ιθάκης για τις εκλογές του ΕΒΕΚΙ κ. Αλέξανδρος Ταφλαμπάς