Λουκέτο Νο2! Μετά το Θέατρο ο Θεόφιλος έβαλε λουκέτο και στις Πολεοδομίες των άλλων τριών Δήμων μας!

Θ. Μιχαλάτος

Με απόφαση του δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου στις 19 Μαρτίου 2024, που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γίνεται εξ ανάγκης παύση από 1η Απριλίου Διοικητικής Υποστήριξης των Δήμων Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αργοστολίου (ΑΔΑ: 605Η46ΜΓΤΤ-Μ9Ψ) και από λόγο έλλειψης προσωπικού, όπως αναφέρει στην απόφασή του ο δήμαρχος.

Η απόφαση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Κεφαλληνίας

Δήμος Aργοστολίου

Γραφείο Δημάρχου

Αριθμ. Απόφασης: 153

Αργοστόλι, 19-03-2024

Αριθμ. Πρωτ.: -4590-

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου,

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

2.Το άρθρο 97Α του ν. 3852/10 «Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)»

3.Την αριθμ. 402/ 27528/31-3-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης Άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α’31) «ΥπηρεσιXες

Δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010»

4.Την αριθμ. 46739/29-5-2023 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επάρκειας ή μη ελάχιστης στελέχωσης Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) των Δήμων χωρικής της αρμοδιότητας.

5.Το αριθμ. πρωτ. 5739/30-3-2023 έγγραφο του Δημάρχου Αργοστολίου με το οποίο ζητείται η συνδρομή των άλλων Δήμων προς εφαρμογή της παρ. β του άρθρου 97Α του Ν. 3852/10

6.Την αριθμ. πρωτ. 6689 /10-4-2023 κοινή επιστολή των Δημάρχων Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης προς το γραφείο Πρωθυπουργού.

7.Το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, οι υποστηριζόμενοι Δήμοι, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης, παρά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, δεν έχουν προβεί στη διάθεση του προβλεπόμενου από το άρθρο 97Α προσωπικού για να συνδράμει το έργο της Υπηρεσίας Δόμησης Αργοστολίου, και δεν έχουν συνάψει σχετική σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας,

8.Το γεγονός της πραγματικής αδυναμίας της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αργοστολίου να αντεπεξέλθει με το υφιστάμενο προσωπικό στον υπερβολικό φόρτο εργασίας.

Αποφασίζει:

Την εξ ανάγκης παύση της διοικητικής υποστήριξης των Δήμων Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αργοστολίου από την 1η Aπριλίου 2024, έως ότου καταστεί αυτή εφικτή κατόπιν ενίσχυσης του προσωπικού της Υπηρεσίας με μηχανικούς κατάλληλης ειδικότητας και κατόπιν υπογραφής της προβλεπόμενης συμβάσεως Διαδημοτικής συνεργασίας.

Μέχρι την πλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων, ο Δήμος Αργοστολίου δε φέρει καμία ευθύνη για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των άλλων Δήμων.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος