Παντελής Αμούργης: Πλήρης αυτονομία και ανάπτυξη του Δήμου Σάμης

Παντελής Αμούργης

Τοποθέτηση στο 4ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σάμης σχετικά με τη συγκρότηση των νομικών προσώπων του νέου Δήμου και άλλα θέματα πραγματοποίησε ο δικηγόρος Παντελής Αμούργης επικεφαλής της Παράταξης «Δημοτική Συνείδηση».

Ο κ. Αμούργης ανέφερε τα εξής:

Στη σημερινή συνεδρίαση επικρατεί και πρέπει να επικρατεί κλίμα αυτονομίας, ώστε να ρυθμίσουμε οι ίδιοι την τύχη μας. Η συμμετοχή του νέου Δήμου Σάμης στα Νομικά Πρόσωπα διαδημοτικού χαρακτήρα οφείλει να είναι κάτι παραπάνω από δυναμική. Ο διαμερισμός της ευθύνης που επέλεξε ο νομοθέτης συντείνει στην σοβαρότερη διευθέτηση των ανακυπτόντων ζητημάτων και στην επιβεβλημένη συνεργασία, λόγω του διαδημοτικού χαρακτήρα των Νομικών αυτών Προσώπων.

Οι διαδικασίες οργάνωσης για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου του Δήμου μας πρέπει ολοένα και να επιταχύνουν. Εξ ου και η σύγκληση της κατεπείγουσας αυτής έκτακτης συνεδρίασης του 4ου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

Πιο συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί να γίνει η εκλογή των εκπροσώπων του Δήμου Σάμης στα εξής:

1)  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς, το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κοινωφελούς χαρακτήρα που προήλθε από τη συγχώνευση των τριών υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α. του νησιού μας δηλ. Σάμης, Λειβαθούς και Αργοστολίου.

2) Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Κεφαλονιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ). Yπάγεται στην κατηγορία των «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 103, 107 και 109 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». Eίναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρθρων 252−264 και 268−270.

3) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας & Ιθάκης, το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, (ΠΔ 320/2003) και είναι αρμόδιο για τη λιμενική ζώνη του νησιού και πιο συγκεκριμένα αναφέρονται ενδεικτικά μεταξύ άλλων η παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης, η καθαριότητα χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης κ.ά

4) Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, ο ποίος αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του πρώην ενιαίου Δήμου Κεφαλλονιάς που συστάθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 131/26.02.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς σε εφαρμογή των διατάξεων του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) που προέβλεπε τις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

5) Στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων Σάμης για την περίοδο 2019 – 2023, με σκοπό την υποστήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον, ψηφίστηκε η συγκρότηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες αποτελούν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποσκοπούν στην ορθή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, με άμεση συνδρομή σε ανακύπτοντα προβλήματα που αφορούν τη σχολική ζωή των μαθητών του τόπου μας.

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω για την πρόταση συμμετοχής μου στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας τον κύριο Δήμαρχο, όμως δεν μπορώ να αρνηθώ για χάρη της απόλυτης προσήλωσης και αφοσίωσής μου στα του Δήμου με την αυστηρή έννοια του όρου, θέλοντας να προσφέρω όλες μου τις δυνάμεις στην οργάνωση του πυρήνα του Δήμου μας, παρέχοντας ασφαλώς και παράλληλα οποιαδήποτε συνδρομή και βοήθεια δύναμαι, ως είθισται να κάνω από την πρώτη μέρα εκλογής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ θα δώσει για ακόμα μία φορά δυναμικά το “παρών” με σκοπό την άμεση στελέχωση των προαναφερθέντων Νομικών Προσώπων και θα βρίσκεται πάντα σε επιφυλακή για οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν προκύψει με απώτερο στόχο την πλήρη αυτονομία και ανάπτυξη του νέου μας Δήμου.