Προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης Νέων Γεωργών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται ότι έγινε η προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2017.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, οι στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων ενίσχυσης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, καθώς και οι λοιποί όροι του προγράμματος προσδιορίζονται αναλυτικά στην αριθ. πρωτ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση που αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας με συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή κατά απόλυτη φθίνουσα σειράς κατάταξης, βάσει κριτηρίων επιλογής που θα ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017, με βασικό όρο την επίτευξη του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά Περιφέρεια.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 5 Περιφέρειες που αφορά η 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26713-60576 κ. Αντωνάτου Μαρία και 26713-60575 κ. Κουτσός Κων/νος .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ