4 000.0000 Ευρώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ Θόδωρος Γαλιατσάτος, τ. περιφερειάρχης

Τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4 εκατ. €) συνεισφέρει το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 με την από 15/12/ 2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, στο νεοσύστατο Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Ειδικότερα, σκοπός της σύστασης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, όπως: στη χρηματοδότηση επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης, για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους κ.λπ.

Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα παρέχονται στις επιχειρήσεις δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις.

Τη διαχείριση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αναλαμβάνει το Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε., το οποίο σε επόμενη φάση θα εκδώσει Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, όπως υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις όλων των τύπων.

Τέλος, με την παραπάνω απόφαση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ), ως Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση των παραπάνω δράσεων επιχειρηματικότητας για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.