Παράταση διακοπής κυκλοφορίας Ληξούρι-Χαβδάτα

Ο Αστυνομικός Δ/ντής Ιωάννης Μπούμης

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιώαννης Μπούμης εξέδωσε χθες απόφαση παράτασης διακοπής κυκλοφορίας στο δρόμο Ληξούρι-Χαβδάτα λόγω έργων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2022

ΘΕΜΑ: «Παράταση απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ν. 41 (Ληξούρι-Χαβδάτα), λόγω εκτέλεσης έργων».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 8 Ν. 2800 / 2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β) Των άρθρων 3 παρ. 2, 4 παρ. 3, 19 παρ. 3 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)  «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ) Του άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14 / 2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

δ) Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161 /88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

ε) Την υπ’ αριθ. Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΜΕ3/359467 από 16-11-2022 Απόφαση της Ε.Υ. Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

στ) Την υπ’ αριθ. 2501/10/347-γ από 17-11-2022 Απόφαση μας (ΑΔΑ: ΨΒ514 6ΜΤΛΒ- ΩΤΒ)

ζ) Την από 30-11-2022 αίτηση Αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.-ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε».

η) Το υπ’ αριθ. Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΑΛΙ/380879 από 1-12-2022 έγγραφο της Ε.Υ. Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

θ) Την υπ’ αριθ. 7173/22/2532245 από 5-12-2022 αναφορά του Α.Τ Παλικής. και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Την παράταση ισχύος του άρθρου 1 της ανωτέρω (στ) σχετικής απόφασης μας και ορίζουμε ότι η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Νο 41 (Ληξούρι-Χαβδάτα) παρατείνεται για το χρονικό διάστημα από 1-12-2022 έως την 23-12-2022 ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ λόγω μη ολοκλήρωσης εκτέλεσης των εργασιών.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 της ανωτέρω (στ) σχετικής απόφασης μας.

Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ