Με το ποσόν των 821.699,56 Ευρώ θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Κεφαλονιάς και με το ποσόν των 120.497,58 Ευρώ ο Δήμος Ιθάκης από το ΥΠΕΣ για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Δημοσίου προς του Δήμους.

Η χρηματοδότηση γίνεται στα πλαίσια της εκταμίευσης από το Υπουργείο των 142 εκατ. ευρώ, για την χρηματοδότηση όλων των Δήμων της Χώρας, για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών.

Σχετικά το ΥΠΕΣ έστειλε χθες επιστολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ζητώντας να προχωρήσει στα κατωτέρω:

«Όπως χρεώσετε το λογαριασμό του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών» (Νο158) με το ποσό 142.693.637,58 Ε και να ενεργήσετε προκειμένου να μεταφερθεί το ανωτέρω ποσό στους δικαιούχους δήμους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως απορρέουν από τις διατάξεις του αρ. 25 ν.1828/89 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν και β) Όπως πιστώσετε με το υπόλοιπο ποσό 17.712.612,42 Ε το λογαριασμό του Υπουργείου με τον τίτλο «Συμψηφισμός οφειλών των Δήμων με φορείς του Δημοσίου» (Νο 171)».

• Με 145.770 Ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων από το ΥΠΕΣΔΑ από την κατανομή ποσού 1.500.000,00 Ε από τους ΚΑΠ έτους 2015 στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα, μέσω Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

O Aλ. Παρίσης
O Aλ. Παρίσης
O δήμαρχος Iθάκης κ. Δ. Στανίτσας
O δήμαρχος Iθάκης κ. Δ. Στανίτσας